CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 CH-CT-KDK03 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Kinh doanh khí
77 CH-CT-LTHHTN02 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
78 CH-CT-LTHHTN03 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
79 CH-CT-LTHHTN05 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rưọu Lưu thông hàng hóa trong nước
80 CH-CT-LTHHTN07 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
81 CH-CT-LTHHTN08 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
82 CH-CT-LTHHTN09 Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
83 CH-GD&ĐT-20 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
84 CH-GD&ĐT-24 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
85 CH-GD&ĐT-27 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
86 CX-GD&DT-GD&DT01 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
87 CX-GD&DT-GD&DT05 Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
88 CX-GD&DT-GD&DT07 Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
89 CX-GDDT-GDDT02 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
90 CX-GDDT-GDDT04 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân