CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 CX-GDDT-GDDT06 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
92 CH-KH&ĐT-HTX01 Đăng ký thành lập Hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
93 CH-KH&ĐT-HTX02 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
94 CH-KH&ĐT-HTX05 Đăng ký khi hợp tác xã chia Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
95 CH-KH&ĐT-HTX06 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
96 CH-KH&ĐT-HTX07 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
97 CH-KH&ĐT-HTX11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
98 CH-KH&ĐT-HTX12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
99 CH-KH&ĐT-HTX13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
100 CH-KH&ĐT-HKD01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
101 CH-KH&ĐT-HKD02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
102 CH-KH&ĐT-HKD03 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
103 CH-KH&ĐT-HKD05 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
104 CH-TP-HT16 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
105 CX-TP-HT12 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch