CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 197 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
106 CX-TP-HT17 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
107 CH-NN&PTNT-KTHT&PTNT01 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
108 CH-NN&PTNT-KTHT&PTNT02 Bố trí ổn định dân cư trong huyện Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
109 CX-NNPTNT-PCTT01 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai
110 CX-NNPTNT-TL01 Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện) Thủy lợi
111 CH-NN&PTNT-TS02 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
112 CH-NN&PTNT-TS03 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
113 CH-NN&PTNT-TS04 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
114 CX-NNPTNT-TT01 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Trồng trọt
115 CH-TN&MT-MT01 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Môi trường
116 CH-TN&MT-TNN01 Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
117 CH-TN&MT-TNN02 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước
118 CX-TP-BTNN01 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước
119 CH-TP-CT01 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
120 CX-TP-CT01 Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực