STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.03.H07-230224-0016 28/02/2023 07/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN QUANG NHỰT Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả