STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.07.H07-230508-0001 08/05/2023 22/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BÉ NI Bộ phận TN&TKQ Sở KH và CN