STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.09.H07-221223-0029 23/12/2022 28/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG THỊ THU BA - 97892 Chi cục Thủy sản
2 000.00.09.H07-230117-0004 17/01/2023 27/01/2023 29/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ MINH TÙNG - 98925 Chi cục Thủy sản
3 000.00.09.H07-230117-0005 17/01/2023 27/01/2023 29/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
LÊ MINH TÙNG - 98926 Chi cục Thủy sản
4 000.00.09.H07-230117-0008 17/01/2023 27/01/2023 29/01/2023
Trễ hạn 0 ngày.
NGUYỄN THỊ GẤM - 1081 Chi cục Thủy sản
5 000.00.09.H07-230210-0020 10/02/2023 03/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
VĨNH TRỌNG - 92288 Chi cục Thủy sản
6 000.00.09.H07-230210-0018 10/02/2023 03/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐĂNG NGUYÊN- 97399 Chi cục Thủy sản
7 000.00.09.H07-230210-0019 10/02/2023 03/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
CẨM THU-93024 Chi cục Thủy sản
8 000.00.09.H07-230206-0014 06/02/2023 27/02/2023 27/03/2023
Trễ hạn 20 ngày.
KIM NGÂN-92564 Chi cục Thủy sản
9 000.00.09.H07-230206-0008 06/02/2023 27/02/2023 27/03/2023
Trễ hạn 20 ngày.
ĐĂNG NGUYÊN - 97434 Chi cục Thủy sản
10 000.00.09.H07-230109-0110 09/01/2023 19/01/2023 22/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỨA THẾ PHI Chi cục chăn nuôi thú y
11 000.00.09.H07-230222-0010 22/02/2023 27/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ THỊ KIM THANH-95779 Chi cục Thủy sản
12 000.00.09.H07-230222-0011 22/02/2023 27/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ THỊ KIM THANH-95739 Chi cục Thủy sản
13 000.00.09.H07-221229-0024 29/12/2022 13/01/2023 16/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHỤNG LINH Chi cục Thủy sản
14 000.00.09.H07-221223-0032 23/12/2022 31/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÁI THỊ XẠNG
15 000.00.09.H07-230117-0009 17/01/2023 28/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ HOÀNG PHI
16 000.00.09.H07-221220-0017 20/12/2022 23/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
HUỲNH MINH TẤN - 97892 Chi cục Thủy sản
17 000.00.09.H07-221220-0019 20/12/2022 23/12/2022 06/01/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN CHÍ LỘC - 97759 Chi cục Thủy sản
18 000.00.09.H07-230215-0002 15/02/2023 22/02/2023 23/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN