STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.17.H07-221228-0002 29/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THIÊN LÝ Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế
2 000.00.17.H07-221004-0004 29/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM QUỐC CƯỜNG Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế
3 000.00.17.H07-230330-0003 31/03/2023 14/04/2023 18/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ CHÂU Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế