STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.23.H07-230208-0003 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐOÀN VĂN SANG Xã Vĩnh Hòa
2 000.22.23.H07-230208-0004 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THANH TUẤN Xã Vĩnh Hòa
3 000.22.23.H07-230208-0008 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN HỒNG PHƯỚC Xã Vĩnh Hòa
4 000.22.23.H07-230208-0011 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
BÙI THỊ THUÝ VÂN Xã Vĩnh Hòa
5 000.22.23.H07-230118-0010 18/01/2023 19/01/2023 03/03/2023
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN HIẾU NGHĨA Xã Vĩnh Hòa
6 000.18.23.H07-230202-0003 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN NGỌC TUỆ NHI Xã Sơn Định
7 000.18.23.H07-230202-0004 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ THỊ KIM LIÊN Xã Sơn Định
8 000.18.23.H07-230202-0005 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THÀNH LUÂN Xã Sơn Định
9 000.18.23.H07-230202-0007 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI QUANG DU HỌC Xã Sơn Định
10 000.18.23.H07-230202-0008 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
BÙI NGỌC NGƯƠN Xã Sơn Định
11 000.18.23.H07-230202-0009 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG VĂN HẢI Xã Sơn Định
12 000.18.23.H07-230202-0010 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HẠNH Xã Sơn Định
13 000.18.23.H07-230202-0011 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN QUỐC THẮNG Xã Sơn Định
14 000.18.23.H07-230202-0012 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ MỸ PHƯƠNG Xã Sơn Định
15 000.18.23.H07-230202-0013 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN TẤN LỰC Xã Sơn Định
16 000.18.23.H07-230202-0014 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
CHÂU TẤN HOÀNG Xã Sơn Định
17 000.18.23.H07-221103-0044 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
LÊ MINH THƯ Xã Sơn Định
18 000.18.23.H07-221103-0049 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
HUỲNH TIẾN ĐẠT Xã Sơn Định
19 000.18.23.H07-221103-0050 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
DƯƠNG HOÀNG PHONG Xã Sơn Định
20 000.18.23.H07-221103-0021 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN MINH KHANG Xã Sơn Định
21 000.18.23.H07-221103-0026 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN HỒ QUỲNH NHƯ Xã Sơn Định
22 000.18.23.H07-221103-0027 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
VÕ CÁT TƯỜNG Xã Sơn Định
23 000.18.23.H07-221103-0028 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN NGỌC ÁNH Xã Sơn Định
24 000.18.23.H07-221103-0031 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
TRƯƠNG NGỌC KHÁNH VY Xã Sơn Định
25 000.18.23.H07-221103-0037 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN TUẤN PHÁT Xã Sơn Định
26 000.18.23.H07-221103-0048 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
PHAN PHÚC TRỌNG Xã Sơn Định
27 000.18.23.H07-221103-0003 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
VÕ TRẦN NGỌC BẢO TRINH Xã Sơn Định
28 000.18.23.H07-221103-0013 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN NGỌC DUYÊN Xã Sơn Định
29 000.18.23.H07-221103-0015 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN LÊ THẢO VY Xã Sơn Định
30 000.18.23.H07-221103-0025 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
NGUYỄN BẢO NGỌC Xã Sơn Định
31 000.18.23.H07-221103-0001 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
DƯƠNG GIA LINH Xã Sơn Định
32 000.18.23.H07-221103-0002 03/11/2022 04/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 68 ngày.
VÕ NGỌC HỒNG MAI Xã Sơn Định
33 000.20.23.H07-230201-0009 01/02/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ NHƯ LƯU Thị Trấn Chợ Lách
34 000.20.23.H07-221201-0015 01/12/2022 02/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG Thị Trấn Chợ Lách
35 000.20.23.H07-221202-0013 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
ĐOÀN VĂN NHÀN Thị Trấn Chợ Lách
36 000.20.23.H07-221202-0015 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
ĐOÀN VĂN NHÀN Thị Trấn Chợ Lách
37 000.20.23.H07-221202-0031 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN ĐÔNG DƯƠNG Thị Trấn Chợ Lách
38 000.20.23.H07-221202-0034 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN HOÀNG SƠN LAM Thị Trấn Chợ Lách
39 000.20.23.H07-221202-0051 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
DƯƠNG KHÁNH LINH Thị Trấn Chợ Lách
40 000.20.23.H07-230105-0011 05/01/2023 06/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN NGỌC TRÂN Thị Trấn Chợ Lách
41 000.20.23.H07-221207-0002 07/12/2022 08/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
TRẦN KHÁNH DƯ Thị Trấn Chợ Lách
42 000.20.23.H07-230110-0005 10/01/2023 11/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN NGỌC CHÍ TÂM Thị Trấn Chợ Lách
43 000.20.23.H07-230112-0001 12/01/2023 13/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ THU CÚC Thị Trấn Chợ Lách
44 000.20.23.H07-230112-0004 12/01/2023 13/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHẠM VĂN HẢI Thị Trấn Chợ Lách
45 000.20.23.H07-221220-0002 20/12/2022 21/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
ĐẶNG THỊ TRÀ MY Thị Trấn Chợ Lách
46 000.20.23.H07-221222-0005 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM NGƯƠN Thị Trấn Chợ Lách
47 000.20.23.H07-221222-0007 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM XUÂN BÌNH Thị Trấn Chợ Lách
48 000.20.23.H07-221222-0009 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HUY Thị Trấn Chợ Lách
49 000.17.23.H07-230313-0003 13/03/2023 14/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HỒ THỊ ANH THƯ Xã Phú Sơn
50 000.22.23.H07-230208-0002 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
PHAN TẤN ĐẠT Xã Vĩnh Hòa
51 000.22.23.H07-230208-0009 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN VĂN SANG Xã Vĩnh Hòa
52 000.18.23.H07-230202-0001 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Xã Sơn Định
53 000.18.23.H07-230202-0002 02/02/2023 03/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH THỦY Xã Sơn Định
54 000.20.23.H07-221202-0049 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
HUỲNH KIM TUYẾN Thị Trấn Chợ Lách
55 000.20.23.H07-221202-0050 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THỊ THU CÚC Thị Trấn Chợ Lách
56 000.20.23.H07-221202-0004 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
LÊ GIANG XUÂN Thị Trấn Chợ Lách
57 000.00.23.H07-230320-0004 20/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH THÚY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
58 000.00.23.H07-221220-0016 22/12/2022 20/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 33 ngày.
LE MINH CHIEN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
59 000.00.23.H07-221207-0006 07/12/2022 04/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 45 ngày.
TƯỜNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
60 000.00.23.H07-221221-0010 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
PHAN QUỲNH ANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
61 000.00.23.H07-221223-0001 23/12/2022 30/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
62 000.00.23.H07-221220-0002 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
63 000.00.23.H07-221220-0003 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ THỊ HỒNG NHUNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
64 000.00.23.H07-221220-0009 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
TRẦN THỊ THU HIỀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
65 000.00.23.H07-221221-0004 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ VIỆT TRINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
66 000.00.23.H07-221220-0011 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN MINH BẢO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
67 000.00.23.H07-221221-0003 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
ĐẶNG NGỌC DIỄM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
68 000.00.23.H07-221221-0006 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
PHẠM VĂN THA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
69 000.00.23.H07-221221-0007 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
ĐỖ NGỌC HIẾU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
70 000.00.23.H07-221221-0011 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
PHAN QUỲNH ANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
71 000.00.23.H07-221221-0014 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN MINH TÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
72 000.00.23.H07-221220-0017 21/12/2022 19/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 36 ngày.
LE MINH CHIEN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
73 000.00.23.H07-221219-0007 20/12/2022 18/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM KIỀU OANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
74 000.00.23.H07-221215-0004 15/12/2022 13/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 40 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
75 000.00.23.H07-220801-0007 01/08/2022 29/08/2022 02/03/2023
Trễ hạn 132 ngày.
ĐOÀN THỊ ĐIỆP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
76 000.00.23.H07-220801-0005 01/08/2022 29/08/2022 02/03/2023
Trễ hạn 132 ngày.
TRẦN HOÀNG THỊ CẨM NANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
77 000.00.23.H07-220801-0004 01/08/2022 29/08/2022 02/03/2023
Trễ hạn 132 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
78 000.00.23.H07-220801-0003 01/08/2022 29/08/2022 02/03/2023
Trễ hạn 132 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM GƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
79 000.00.23.H07-220801-0006 01/08/2022 29/08/2022 02/03/2023
Trễ hạn 132 ngày.
NGUYỄN HẢI ĐĂNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
80 000.00.23.H07-220801-0002 01/08/2022 29/08/2022 02/03/2023
Trễ hạn 132 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
81 000.00.23.H07-221223-0002 23/12/2022 30/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 29 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
82 000.00.23.H07-221220-0001 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG QUYÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
83 000.00.23.H07-221220-0004 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ THỊ HỒNG NHUNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
84 000.00.23.H07-221220-0005 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
PHAN THI HONG THAO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
85 000.00.23.H07-221220-0012 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
ĐỖ NGỌC HIẾU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
86 000.00.23.H07-221220-0015 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ THỊ HOÀNG NGÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
87 000.00.23.H07-221220-0007 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ THỊ HỒNG NHUNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
88 000.00.23.H07-221220-0008 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
TRẦN THỊ THU HIỀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
89 000.00.23.H07-221220-0010 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN MINH BẢO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
90 000.00.23.H07-221221-0001 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
ĐẶNG NGỌC DIỄM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
91 000.00.23.H07-221221-0005 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
PHẠM VĂN THA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
92 000.00.23.H07-221221-0008 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
ĐỖ NGỌC HIẾU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
93 000.00.23.H07-221221-0012 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
PHAN QUỲNH ANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
94 000.00.23.H07-221219-0005 20/12/2022 18/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM KIỀU OANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
95 000.00.23.H07-221215-0002 15/12/2022 13/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 40 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
96 000.00.23.H07-221220-0006 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
LÊ THỊ HỒNG NHUNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
97 000.00.23.H07-221220-0014 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN THỊ HUỲNH CHI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
98 000.00.23.H07-221221-0002 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
ĐẶNG NGỌC DIỄM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
99 000.00.23.H07-221221-0013 22/12/2022 20/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 35 ngày.
NGUYỄN MINH TÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
100 000.00.23.H07-221220-0013 21/12/2022 19/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 36 ngày.
ĐỖ NGỌC HIẾU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
101 000.00.23.H07-221219-0006 20/12/2022 18/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM KIỀU OANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
102 000.00.23.H07-221215-0003 15/12/2022 13/01/2023 10/03/2023
Trễ hạn 40 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
103 000.20.23.H07-230206-0003 06/02/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ KIM THỦY Thị Trấn Chợ Lách
104 000.20.23.H07-230105-0004 05/01/2023 16/02/2023 02/03/2023
Trễ hạn 10 ngày.
ĐOÀN THỊ BÍCH THỦY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
105 000.20.23.H07-221220-0008 20/12/2022 25/01/2023 02/03/2023
Trễ hạn 26 ngày.
NGUYỄN VĂN TRAI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
106 000.20.23.H07-221216-0001 16/12/2022 23/01/2023 02/03/2023
Trễ hạn 28 ngày.
TRƯƠNG THANH PHONG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
107 000.20.23.H07-221227-0003 27/12/2022 04/01/2023 05/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ MINH HÀNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
108 000.22.23.H07-230227-0001 27/02/2023 06/03/2023 09/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ ÁNH HỒNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
109 000.20.23.H07-230105-0003 05/01/2023 12/01/2023 17/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN VĂN LỢI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
110 000.22.23.H07-230208-0005 08/02/2023 13/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
MAI KIM PHẤN Xã Vĩnh Hòa
111 000.22.23.H07-230208-0013 08/02/2023 13/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
TRẦN PHÁT ĐẠT Xã Vĩnh Hòa
112 000.18.23.H07-230202-0015 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TẤN LẬP Xã Sơn Định
113 000.18.23.H07-230202-0017 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THANH LONG Xã Sơn Định
114 000.18.23.H07-230202-0018 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐINH THỊ THANH THÙY Xã Sơn Định
115 000.18.23.H07-230202-0019 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH TÂM Xã Sơn Định
116 000.18.23.H07-230202-0020 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CHÍNH Xã Sơn Định
117 000.18.23.H07-230202-0021 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VŨ HƯNG Xã Sơn Định
118 000.18.23.H07-230202-0022 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ KIM PHỤNG Xã Sơn Định
119 000.18.23.H07-230202-0023 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHƯƠNG HỒNG HOA Xã Sơn Định
120 000.18.23.H07-230202-0016 02/02/2023 07/02/2023 08/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG QUỐC THẮNG Xã Sơn Định
121 000.17.23.H07-221215-0006 15/12/2022 20/12/2022 08/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
VÕ VĂN HẬU Xã Phú Sơn
122 000.17.23.H07-221215-0007 15/12/2022 20/12/2022 08/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ VĂN MẾN Xã Phú Sơn
123 000.17.23.H07-221215-0005 15/12/2022 20/12/2022 08/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
VÕ THỊ PHƯƠNG Xã Phú Sơn
124 000.17.23.H07-221215-0004 15/12/2022 20/12/2022 08/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Xã Phú Sơn
125 000.17.23.H07-221215-0003 15/12/2022 20/12/2022 08/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
NGUYỄN VĂN CHÍNH Xã Phú Sơn
126 000.17.23.H07-221215-0002 15/12/2022 20/12/2022 08/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG Xã Phú Sơn
127 000.17.23.H07-221215-0001 15/12/2022 20/12/2022 08/02/2023
Trễ hạn 36 ngày.
HUỲNH THỊ THUỲ NHI Xã Phú Sơn
128 000.22.23.H07-230208-0001 08/02/2023 13/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 17 ngày.
VÕ THỊ ÁNH Xã Vĩnh Hòa
129 000.22.23.H07-230118-0001 18/01/2023 30/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYÊNC SƠN KHÁNH Xã Vĩnh Hòa
130 000.22.23.H07-230118-0002 18/01/2023 30/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 27 ngày.
HUỲNH THỊ YẾN NHI Xã Vĩnh Hòa
131 000.22.23.H07-230118-0003 18/01/2023 30/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN THỊ HẠNH Xã Vĩnh Hòa
132 000.22.23.H07-230118-0004 18/01/2023 30/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN THỊ NGA Xã Vĩnh Hòa
133 000.22.23.H07-230208-0006 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ THU HÀ Xã Vĩnh Hòa
134 000.22.23.H07-230208-0007 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
LÊ THỊ NGỌC LOAN Xã Vĩnh Hòa
135 000.22.23.H07-230208-0012 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐẶNG THỊ KIM THO Xã Vĩnh Hòa
136 000.22.23.H07-230208-0014 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN LÊ QUỐC BẢO Xã Vĩnh Hòa
137 000.22.23.H07-230208-0015 08/02/2023 09/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
HUỲNH LỆ XƯƠNG Xã Vĩnh Hòa
138 000.22.23.H07-230118-0005 18/01/2023 19/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 34 ngày.
NGUYỄN THUÝ NGA Xã Vĩnh Hòa
139 000.22.23.H07-230118-0007 18/01/2023 19/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 34 ngày.
NGUYỄN VĂN DẤU Xã Vĩnh Hòa
140 000.22.23.H07-230118-0008 18/01/2023 19/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 34 ngày.
HUỲNH TẤN PHÚC Xã Vĩnh Hòa
141 000.22.23.H07-230118-0009 18/01/2023 19/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 34 ngày.
NGÔ THỊ KIM PHẤN Xã Vĩnh Hòa
142 000.22.23.H07-230118-0012 18/01/2023 19/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 34 ngày.
ĐỖ VĂN MƯỜI Xã Vĩnh Hòa
143 000.22.23.H07-230118-0013 18/01/2023 19/01/2023 08/03/2023
Trễ hạn 34 ngày.
TRẦN THỊ THANH HIỀN Xã Vĩnh Hòa
144 000.20.23.H07-230131-0002 31/01/2023 01/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN THỊ MƯỜI Thị Trấn Chợ Lách
145 000.20.23.H07-230131-0003 31/01/2023 01/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
PHAN THỊ NGỌC UYÊN Thị Trấn Chợ Lách
146 000.20.23.H07-230131-0005 31/01/2023 01/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ MINH KHANG Thị Trấn Chợ Lách
147 000.20.23.H07-230131-0006 31/01/2023 01/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRẦN NGỌC PHẬN Thị Trấn Chợ Lách
148 000.20.23.H07-230201-0002 01/02/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HUỲNH VŨ DUY TÂM Thị Trấn Chợ Lách
149 000.20.23.H07-230201-0003 01/02/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
HUỲNH VŨ DUY TÂN Thị Trấn Chợ Lách
150 000.20.23.H07-230201-0004 01/02/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ LINH Thị Trấn Chợ Lách
151 000.20.23.H07-230201-0005 01/02/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
LÊ NHƯ LƯU Thị Trấn Chợ Lách
152 000.20.23.H07-230201-0006 01/02/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
MAI THỊ KIM LOAN Thị Trấn Chợ Lách
153 000.20.23.H07-230202-0001 02/02/2023 03/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ NGỌC SONG HẬU Thị Trấn Chợ Lách
154 000.20.23.H07-230202-0003 02/02/2023 03/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ ĐÔI Thị Trấn Chợ Lách
155 000.20.23.H07-230203-0001 03/02/2023 06/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ TRÚC LY Thị Trấn Chợ Lách
156 000.20.23.H07-230206-0001 06/02/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HUỲNH VĂN THỊNH Thị Trấn Chợ Lách
157 000.20.23.H07-230206-0002 06/02/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ THU HƯƠNG Thị Trấn Chợ Lách
158 000.20.23.H07-230206-0005 06/02/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ KIM THỦY Thị Trấn Chợ Lách
159 000.20.23.H07-230206-0006 06/02/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VÕ MINH THÀNH Thị Trấn Chợ Lách
160 000.20.23.H07-230131-0004 31/01/2023 01/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
HUỲNH THỊ THẮM Thị Trấn Chợ Lách
161 000.20.23.H07-230131-0001 31/01/2023 01/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 9 ngày.
THIỀU THỊ DIỄM Thị Trấn Chợ Lách
162 000.20.23.H07-230105-0007 05/01/2023 06/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN VĂN TRẮC Thị Trấn Chợ Lách
163 000.20.23.H07-230105-0008 05/01/2023 06/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN NHƯ HIẾU Thị Trấn Chợ Lách
164 000.20.23.H07-230105-0009 05/01/2023 06/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
BÙI THỊ HẠNH Thị Trấn Chợ Lách
165 000.20.23.H07-230105-0010 05/01/2023 06/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
NGUYỄN NGỌC TRÂN Thị Trấn Chợ Lách
166 000.20.23.H07-230105-0014 05/01/2023 06/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHẠM THỊ THÚY DUY Thị Trấn Chợ Lách
167 000.20.23.H07-230105-0015 05/01/2023 06/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
PHẠM THỊ THÚY DUY Thị Trấn Chợ Lách
168 000.20.23.H07-230110-0001 10/01/2023 11/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
LÊ THỊ KIM CÚC Thị Trấn Chợ Lách
169 000.20.23.H07-230110-0003 10/01/2023 11/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
VÕ QUỐC THỊNH Thị Trấn Chợ Lách
170 000.20.23.H07-230110-0004 10/01/2023 11/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 24 ngày.
NGUYỄN NGỌC CHÍ TÂM Thị Trấn Chợ Lách
171 000.20.23.H07-230112-0002 12/01/2023 13/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN VĂN NÔNG Thị Trấn Chợ Lách
172 000.20.23.H07-230112-0003 12/01/2023 13/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRẦN QUỐC TOẢN Thị Trấn Chợ Lách
173 000.20.23.H07-230112-0005 12/01/2023 13/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
NGUYỄN THỊ THU CÚC Thị Trấn Chợ Lách
174 000.20.23.H07-230112-0006 12/01/2023 13/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHẠM VĂN HẢI Thị Trấn Chợ Lách
175 000.20.23.H07-230112-0008 12/01/2023 13/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRẦN LÂM THỊ PHƯƠNG OANH Thị Trấn Chợ Lách
176 000.20.23.H07-230116-0001 16/01/2023 17/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM HƯƠNG Thị Trấn Chợ Lách
177 000.20.23.H07-230116-0002 16/01/2023 17/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THANH SANG Thị Trấn Chợ Lách
178 000.20.23.H07-230116-0003 16/01/2023 17/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGHIÊM TUẤN SƠN Thị Trấn Chợ Lách
179 000.20.23.H07-230116-0008 16/01/2023 17/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
PHẠM THỊ BÍCH LAN Thị Trấn Chợ Lách
180 000.20.23.H07-230116-0009 16/01/2023 17/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
PHAN NGUYỄN TUYẾT NHI Thị Trấn Chợ Lách
181 000.20.23.H07-221202-0037 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TÔ THỊ KIM THỦY Thị Trấn Chợ Lách
182 000.20.23.H07-221202-0038 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN Thị Trấn Chợ Lách
183 000.20.23.H07-221202-0040 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THỊ HIỀN Thị Trấn Chợ Lách
184 000.20.23.H07-221202-0042 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
CAO MINH QUỐC Thị Trấn Chợ Lách
185 000.20.23.H07-221202-0043 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THỊ CHI TUYẾT Thị Trấn Chợ Lách
186 000.20.23.H07-221202-0044 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN THỊ TUYẾT MAI Thị Trấn Chợ Lách
187 000.20.23.H07-221202-0046 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
LÊ THỊ PHẬN Thị Trấn Chợ Lách
188 000.20.23.H07-221202-0048 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN VĂN CHIẾN Thị Trấn Chợ Lách
189 000.20.23.H07-221202-0052 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
DƯƠNG KHÁNH LINH Thị Trấn Chợ Lách
190 000.20.23.H07-221202-0054 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
VÕ THỊ ÁNH Thị Trấn Chợ Lách
191 000.20.23.H07-221207-0003 07/12/2022 08/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 48 ngày.
TRẦN KHÁNH DƯ Thị Trấn Chợ Lách
192 000.20.23.H07-221220-0001 20/12/2022 21/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHƯ Thị Trấn Chợ Lách
193 000.20.23.H07-221220-0003 20/12/2022 21/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
ĐẶNG THỊ TRÀ MY Thị Trấn Chợ Lách
194 000.20.23.H07-221222-0001 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHAN VĂN NHANH Thị Trấn Chợ Lách
195 000.20.23.H07-221222-0003 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
TRẦN VĂN LỢI Thị Trấn Chợ Lách
196 000.20.23.H07-221222-0006 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM NGƯƠN Thị Trấn Chợ Lách
197 000.20.23.H07-221222-0008 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
PHẠM XUÂN BÌNH Thị Trấn Chợ Lách
198 000.20.23.H07-221222-0010 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN ĐỨC HUY Thị Trấn Chợ Lách
199 000.20.23.H07-221222-0011 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
NGUYỄN TRỌNG HIỀN Thị Trấn Chợ Lách
200 000.20.23.H07-221222-0012 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
ĐOÀN VĂN CẢNH Thị Trấn Chợ Lách
201 000.20.23.H07-221201-0013 01/12/2022 02/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM XUÂN Thị Trấn Chợ Lách
202 000.20.23.H07-221201-0014 01/12/2022 02/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
PHAN TRUNG HẢI Thị Trấn Chợ Lách
203 000.20.23.H07-221202-0001 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG Thị Trấn Chợ Lách
204 000.20.23.H07-221202-0002 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÍ Thị Trấn Chợ Lách
205 000.20.23.H07-221202-0005 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRƯƠNG THỊ CẨM LINH Thị Trấn Chợ Lách
206 000.20.23.H07-221202-0006 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
LÊ THÁI BÌNH Thị Trấn Chợ Lách
207 000.20.23.H07-221202-0007 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
ĐINH VIẾT KHOA Thị Trấn Chợ Lách
208 000.20.23.H07-221202-0009 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM XUÂN Thị Trấn Chợ Lách
209 000.20.23.H07-221202-0010 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGÔ TẤN TRUNG Thị Trấn Chợ Lách
210 000.20.23.H07-221202-0016 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
PHAN THỊ HUỲNH NHƯ Thị Trấn Chợ Lách
211 000.20.23.H07-221202-0017 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
BỒ VĂN NĂM Thị Trấn Chợ Lách
212 000.20.23.H07-221202-0021 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
LÊ PHONG Thị Trấn Chợ Lách
213 000.20.23.H07-221202-0022 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN NHƯ PHONG Thị Trấn Chợ Lách
214 000.20.23.H07-221202-0024 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN TRỌNG HIỀN Thị Trấn Chợ Lách
215 000.20.23.H07-221202-0026 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN VĂN TRAI Thị Trấn Chợ Lách
216 000.20.23.H07-221202-0027 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN VĂN HƯNG Thị Trấn Chợ Lách
217 000.20.23.H07-221202-0030 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN ĐÔNG DƯƠNG Thị Trấn Chợ Lách
218 000.20.23.H07-221202-0032 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN THỊ ĐÂM Thị Trấn Chợ Lách
219 000.20.23.H07-221202-0033 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN HOÀNG SƠN LAM Thị Trấn Chợ Lách
220 000.20.23.H07-221202-0036 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
PHẠM THANH ĐIỀN Thị Trấn Chợ Lách
221 000.20.23.H07-221201-0008 01/12/2022 02/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
PHẠM THỊ CẨM Thị Trấn Chợ Lách
222 000.20.23.H07-221201-0011 01/12/2022 02/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
THIỀU THỊ HƯƠNG THỦY Thị Trấn Chợ Lách
223 000.22.23.H07-230118-0006 18/01/2023 19/01/2023 03/03/2023
Trễ hạn 31 ngày.
TRẦN THỊ ẢNH Xã Vĩnh Hòa
224 000.22.23.H07-230118-0011 18/01/2023 19/01/2023 03/03/2023
Trễ hạn 31 ngày.
NGUYỄN VĂN CHỈNH Xã Vĩnh Hòa
225 000.20.23.H07-230201-0008 01/02/2023 02/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 8 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ LINH Thị Trấn Chợ Lách
226 000.20.23.H07-230202-0002 02/02/2023 03/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ ĐÔI Thị Trấn Chợ Lách
227 000.20.23.H07-230206-0004 06/02/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THỊ KIM THỦY Thị Trấn Chợ Lách
228 000.20.23.H07-221202-0019 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN VĂN HƯNG Thị Trấn Chợ Lách
229 000.20.23.H07-221202-0020 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
LÊ PHONG Thị Trấn Chợ Lách
230 000.20.23.H07-221202-0023 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG Thị Trấn Chợ Lách
231 000.20.23.H07-221202-0025 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN VĂN TRAI Thị Trấn Chợ Lách
232 000.20.23.H07-221202-0035 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
PHẠM THANH ĐIỀN Thị Trấn Chợ Lách
233 000.20.23.H07-221202-0039 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TÔ THỊ KIM THỦY Thị Trấn Chợ Lách
234 000.20.23.H07-221202-0047 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
TRẦN VĂN CHIẾN Thị Trấn Chợ Lách
235 000.20.23.H07-221202-0053 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
VÕ THỊ ÁNH Thị Trấn Chợ Lách
236 000.20.23.H07-230116-0004 16/01/2023 17/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 20 ngày.
NGUYỄN THANH SANG Thị Trấn Chợ Lách
237 000.20.23.H07-221220-0006 20/12/2022 21/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
PHAN VĂN NHANH Thị Trấn Chợ Lách
238 000.20.23.H07-221222-0002 22/12/2022 23/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 37 ngày.
TRẦN VÀN LỢI Thị Trấn Chợ Lách
239 000.20.23.H07-221201-0009 01/12/2022 02/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 52 ngày.
PHẠM THỊ CẨM Thị Trấn Chợ Lách
240 000.20.23.H07-221202-0003 02/12/2022 05/12/2022 14/02/2023
Trễ hạn 51 ngày.
NGUYỄN VĂN QUÍ Thị Trấn Chợ Lách
241 000.22.23.H07-230118-0014 18/01/2023 01/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 22 ngày.
TRẦN THỊ LAN Xã Vĩnh Hòa
242 000.22.23.H07-230208-0010 08/02/2023 15/02/2023 03/03/2023
Trễ hạn 12 ngày.
MAI DIỄM THUÝ Xã Vĩnh Hòa
243 000.18.23.H07-221103-0041 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN THỊ LIÊN Xã Sơn Định
244 000.18.23.H07-221103-0043 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
ĐÀO NGỌC HIỆP Xã Sơn Định
245 000.18.23.H07-221103-0045 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
THẠCH THỊ EM Xã Sơn Định
246 000.18.23.H07-221103-0046 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG NGÂN Xã Sơn Định
247 000.18.23.H07-221103-0047 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN THANH VŨ Xã Sơn Định
248 000.18.23.H07-221103-0020 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN Xã Sơn Định
249 000.18.23.H07-221103-0023 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGÔ VĂN SANG Xã Sơn Định
250 000.18.23.H07-221103-0029 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
HUỲNH THỊ LOAN Xã Sơn Định
251 000.18.23.H07-221103-0030 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
PHAN THỊ HỒNG TƯƠI Xã Sơn Định
252 000.18.23.H07-221103-0032 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
ĐỖ HIẾU LÂM Xã Sơn Định
253 000.18.23.H07-221103-0033 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
TRƯƠNG THỊ THÚY Xã Sơn Định
254 000.18.23.H07-221103-0034 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN LINH Xã Sơn Định
255 000.18.23.H07-221103-0035 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
LÊ THANH TRIỆU VỸ Xã Sơn Định
256 000.18.23.H07-221103-0036 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
PHẠM ĐĂNG KHOA Xã Sơn Định
257 000.18.23.H07-221103-0038 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN VĂN BỘN Xã Sơn Định
258 000.18.23.H07-221103-0039 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
LÊ DUY LAM Xã Sơn Định
259 000.18.23.H07-221103-0040 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
TRẦN VĂN VỦ Xã Sơn Định
260 000.18.23.H07-221103-0042 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
VÕ VĂN LƯỢNG Xã Sơn Định
261 000.18.23.H07-221103-0004 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
LÊ THỊ HỒNG THỦY Xã Sơn Định
262 000.18.23.H07-221103-0005 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN THÁI BẢO Xã Sơn Định
263 000.18.23.H07-221103-0006 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
TRẦN VĂN PHƯƠNG Xã Sơn Định
264 000.18.23.H07-221103-0007 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
VÕ THỊ NGỌC YẾN Xã Sơn Định
265 000.18.23.H07-221103-0008 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
LÊ HỮU SỰ Xã Sơn Định
266 000.18.23.H07-221103-0009 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN THỊ GIÀU Xã Sơn Định
267 000.18.23.H07-221103-0010 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
LÊ THỊ THÚY OANH Xã Sơn Định
268 000.18.23.H07-221103-0011 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
TRẦN THANH TÙNG Xã Sơn Định
269 000.18.23.H07-221103-0012 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
PHẠM THỊ NGỌC TUYỀN Xã Sơn Định
270 000.18.23.H07-221103-0014 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
LÊ MINH TRIẾT Xã Sơn Định
271 000.18.23.H07-221103-0016 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
VÕ THỊ NGỌC ÁNH Xã Sơn Định
272 000.18.23.H07-221103-0017 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
LÊ THANH TRỌNG Xã Sơn Định
273 000.18.23.H07-221103-0018 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN TỰ PHÚC NINH Xã Sơn Định
274 000.18.23.H07-221103-0019 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN THỊ NHƯ ANH Xã Sơn Định
275 000.18.23.H07-221103-0022 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGUYỄN PHÚ ANH Xã Sơn Định
276 000.18.23.H07-221103-0024 03/11/2022 10/11/2022 08/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
NGÔ THỊ THẮM Xã Sơn Định
277 000.20.23.H07-230131-0009 31/01/2023 07/02/2023 14/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HUỲNH NHỰT TÂN Thị Trấn Chợ Lách
278 000.20.23.H07-230116-0006 16/01/2023 30/01/2023 14/02/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN HỮU KỲ Thị Trấn Chợ Lách