STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.21.25.H07-230130-0007 30/01/2023 31/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT Xã Tân Thành Bình - MCB
2 000.21.25.H07-230127-0014 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ QUỐC BÌNH Xã Tân Thành Bình - MCB
3 000.21.25.H07-230127-0013 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN MINH HÙNG Xã Tân Thành Bình - MCB
4 000.21.25.H07-230127-0010 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN HOÀNG KHA Xã Tân Thành Bình - MCB
5 000.21.25.H07-230127-0009 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG GIANG Xã Tân Thành Bình - MCB
6 000.21.25.H07-230127-0007 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THƯƠNG Xã Tân Thành Bình - MCB
7 000.21.25.H07-230127-0012 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ OANH Xã Tân Thành Bình - MCB
8 000.21.25.H07-230127-0011 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ NHÂN Xã Tân Thành Bình - MCB
9 000.21.25.H07-230127-0008 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH HỮU THÀNH Xã Tân Thành Bình - MCB
10 000.21.25.H07-230127-0006 27/01/2023 30/01/2023 01/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH VĂN TRIỀU Xã Tân Thành Bình - MCB
11 000.19.25.H07-230224-0001 24/02/2023 27/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
PHAN VĂN OANH Xã Tân Bình - MCB
12 000.19.25.H07-230224-0002 24/02/2023 27/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
MAI HOÀNG DIỄM Xã Tân Bình - MCB
13 000.19.25.H07-230224-0003 24/02/2023 27/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
MAI THỊ KỶ Xã Tân Bình - MCB
14 000.19.25.H07-230224-0004 24/02/2023 27/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN TẤN KHANG Xã Tân Bình - MCB
15 000.19.25.H07-230224-0005 24/02/2023 27/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
NGUYỄN THỊ BÉ Xã Tân Bình - MCB
16 000.19.25.H07-230224-0006 24/02/2023 27/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
THÂN VĂN SÁU Xã Tân Bình - MCB
17 000.19.25.H07-230224-0007 24/02/2023 27/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
ĐỖ VĂN TY Xã Tân Bình - MCB
18 000.19.25.H07-230224-0008 24/02/2023 27/02/2023 17/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ NGỌC TRƯỚC Xã Tân Bình - MCB