STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.27.H07-230629-0004 29/06/2023 04/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG THỊ HỒNG HẠNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
2 000.00.27.H07-230704-0010 04/07/2023 07/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HOÀNG NAM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
3 000.00.27.H07-230420-0004 20/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ OANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
4 000.00.27.H07-230509-0005 09/05/2023 30/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH THỊ ÁNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
5 000.00.27.H07-230412-0007 12/04/2023 08/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 18 ngày.
VÕ VĂN TẤN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
6 000.00.27.H07-230417-0003 17/04/2023 11/05/2023 02/08/2023
Trễ hạn 59 ngày.
PHẠM THỊ THỦY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
7 000.00.27.H07-230406-0006 06/04/2023 27/04/2023 12/07/2023
Trễ hạn 53 ngày.
LÊ THỊ THÙY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
8 000.00.27.H07-230105-0003 05/01/2023 02/02/2023 12/07/2023
Trễ hạn 113 ngày.
TĂNG THỊ THỦY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
9 000.00.27.H07-221208-0034 08/12/2022 29/12/2022 12/07/2023
Trễ hạn 138 ngày.
PHAN THỊ HỒNG HOA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
10 000.00.27.H07-230327-0001 27/03/2023 17/04/2023 15/06/2023
Trễ hạn 42 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐAM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
11 000.00.27.H07-221214-0011 14/12/2022 05/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ THỊ THẢNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
12 000.30.27.H07-231128-0001 28/11/2023 29/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THANH VŨ Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
13 000.21.27.H07-230704-0003 04/07/2023 05/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Qui
14 000.21.27.H07-230704-0002 04/07/2023 05/07/2023 06/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Qui
15 000.28.27.H07-230425-0002 05/05/2023 08/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THỊNH
16 000.21.27.H07-230712-0001 12/07/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỮU HẢI Uỷ ban nhân dân xã An Qui
17 000.18.27.H07-230808-0001 11/08/2023 14/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHAN HOÀNG NGÂN
18 000.18.27.H07-230809-0001 11/08/2023 14/08/2023 16/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢO
19 000.22.27.H07-230714-0001 14/07/2023 17/07/2023 19/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN TÚ Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
20 000.13.27.H07-231018-0002 18/10/2023 19/10/2023 20/10/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ HẰNG
21 000.15.27.H07-231116-0002 16/11/2023 17/11/2023 21/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DANH CHÍ NHÂN
22 000.24.27.H07-230518-0029 18/05/2023 19/05/2023 22/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG VĂN SÚT Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh
23 000.15.27.H07-230726-0002 26/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ ĐÈO
24 000.30.27.H07-231128-0003 28/11/2023 29/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH THIỆN TÂM Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
25 000.30.27.H07-231128-0002 28/11/2023 29/11/2023 01/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐINH HẢI YẾN Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
26 000.00.27.H07-230112-0005 12/01/2023 13/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
VÕ HỮU NHẸ
27 000.21.27.H07-230628-0002 28/06/2023 29/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Qui
28 000.30.27.H07-231127-0001 27/11/2023 28/11/2023 04/12/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
29 000.28.27.H07-230425-0001 05/05/2023 08/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN THỊNH
30 000.15.27.H07-230714-0008 14/07/2023 17/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ LINH ĐANG
31 000.15.27.H07-230714-0007 14/07/2023 17/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN NHÂN
32 000.15.27.H07-230714-0002 14/07/2023 17/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN XUÂN PHƯƠNG
33 000.15.27.H07-230519-0002 19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM THOA
34 000.15.27.H07-231121-0001 21/11/2023 22/11/2023 23/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐOÀN Y NGUYỆN
35 000.00.27.H07-230628-0002 28/06/2023 03/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRÀ MINH DƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
36 000.00.27.H07-230629-0001 29/06/2023 04/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHẠM PHỤC THÀNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
37 000.00.27.H07-230703-0002 03/07/2023 06/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
MAI THỊ THIỂU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
38 000.00.27.H07-230703-0001 03/07/2023 06/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐỔ THỊ BẢO TRÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
39 000.00.27.H07-230908-0002 08/09/2023 13/09/2023 15/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
MAI THỊ BÍCH TUYỀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
40 000.00.27.H07-230710-0007 10/07/2023 13/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ NHA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
41 000.00.27.H07-230413-0001 13/04/2023 18/04/2023 20/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VŨ LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
42 000.20.27.H07-230524-0001 25/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHAN VĂN KHOÁI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
43 000.20.27.H07-230524-0002 25/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ PHƯỢNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
44 000.00.27.H07-221221-0056 21/12/2022 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THỊ COI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
45 000.00.27.H07-221221-0059 21/12/2022 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ GÁI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
46 000.00.27.H07-221221-0058 21/12/2022 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỒ VĂN LIỆP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
47 000.00.27.H07-221221-0060 21/12/2022 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ MỚI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
48 000.22.27.H07-230703-0001 04/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
49 000.22.27.H07-230703-0002 04/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
50 000.22.27.H07-230703-0003 04/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
51 000.22.27.H07-230703-0006 04/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
52 000.22.27.H07-230703-0004 04/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
53 000.22.27.H07-230703-0005 04/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
54 000.00.27.H07-221226-0060 26/12/2022 10/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
55 000.00.27.H07-221226-0062 26/12/2022 10/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
56 000.00.27.H07-221226-0061 26/12/2022 10/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
57 000.00.27.H07-221226-0063 26/12/2022 10/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
58 000.30.27.H07-230613-0001 13/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
59 000.30.27.H07-230613-0002 13/06/2023 27/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THÀNH THIỆN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
60 000.00.27.H07-230510-0008 10/05/2023 31/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH VĂN THUẤN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
61 000.00.27.H07-230509-0011 09/05/2023 30/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LƯU THỊ TRÚC PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
62 000.00.27.H07-230413-0002 13/04/2023 09/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 17 ngày.
PHAN TRƯỜNG SƠN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
63 000.00.27.H07-230822-0002 22/08/2023 14/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ VĂN MĂNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
64 000.00.27.H07-230412-0008 12/04/2023 08/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 18 ngày.
NGÔ VĂN PHÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
65 000.00.27.H07-230817-0001 17/08/2023 31/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN MINH TRÍ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
66 000.00.27.H07-230815-0004 15/08/2023 29/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
UBND XÃ MỸ HƯNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
67 000.00.27.H07-230831-0005 31/08/2023 18/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN MINH TRÍ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
68 000.00.27.H07-221226-0027 26/12/2022 05/01/2023 11/07/2023
Trễ hạn 132 ngày.
NGUYỄN THỊ LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
69 000.00.27.H07-221207-0001 08/12/2022 05/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ SẮT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
70 000.00.27.H07-230614-0030 15/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN NƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
71 000.00.27.H07-230615-0011 15/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUỐC NAM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
72 000.00.27.H07-230615-0003 15/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ HUỲNH NGA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
73 000.00.27.H07-230615-0005 15/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN QUỐC NAM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
74 000.00.27.H07-230614-0029 15/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN XUÂN NƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
75 000.00.27.H07-230614-0034 15/06/2023 13/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG MINH THÙY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
76 000.00.27.H07-230614-0001 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ NHỊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
77 000.00.27.H07-230614-0003 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ THỊ BÉ THƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
78 000.00.27.H07-230614-0015 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ THỊ MINH HIẾU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
79 000.00.27.H07-230613-0011 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THÚY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
80 000.00.27.H07-230613-0016 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ TRÚC LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
81 000.00.27.H07-230613-0021 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HUỲNH VĂN PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
82 000.00.27.H07-230614-0005 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ NGUYỆT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
83 000.00.27.H07-230614-0012 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
84 000.00.27.H07-230614-0018 14/06/2023 12/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ PHA LÊ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
85 000.00.27.H07-221214-0018 14/12/2022 12/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỘI AN NINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
86 000.00.27.H07-221214-0012 14/12/2022 12/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỘI AN NINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
87 000.00.27.H07-221202-0013 05/12/2022 02/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
MAI HOÀNG PHÚC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
88 000.00.27.H07-221115-0044 16/11/2022 14/12/2022 07/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
ĐỖ THỊ MỘNG THUYỀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
89 000.00.27.H07-221011-0013 11/10/2022 08/11/2022 07/02/2023
Trễ hạn 65 ngày.
NGUYỄN VĂN ỚT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
90 000.00.27.H07-230215-0014 16/02/2023 16/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
91 000.00.27.H07-230216-0013 16/02/2023 16/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HUỲNH THỊ THU THỦY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
92 000.00.27.H07-230215-0005 15/02/2023 15/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
93 000.00.27.H07-230314-0001 14/03/2023 11/04/2023 08/06/2023
Trễ hạn 41 ngày.
NGUYỄN THANH NHIÊM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
94 000.00.27.H07-230529-0002 29/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN VĂN TRUNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
95 000.00.27.H07-230529-0001 29/05/2023 26/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ THẨM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
96 000.00.27.H07-230512-0008 15/05/2023 12/06/2023 03/07/2023
Trễ hạn 15 ngày.
LÊ THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
97 000.00.27.H07-230405-0001 06/04/2023 09/05/2023 03/07/2023
Trễ hạn 39 ngày.
HUỲNH VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
98 000.00.27.H07-230313-0001 13/03/2023 10/04/2023 03/07/2023
Trễ hạn 59 ngày.
PHẠM THỊ KIM NƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
99 000.00.27.H07-221031-0001 31/10/2022 28/11/2022 24/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
PHẠM VĂN HẢI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
100 000.00.27.H07-230117-0007 17/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ KIM LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
101 000.00.27.H07-230711-0007 11/07/2023 18/07/2023 02/10/2023
Trễ hạn 54 ngày.
TRẦN THỊ KIM LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
102 000.00.27.H07-230105-0004 05/01/2023 16/01/2023 12/07/2023
Trễ hạn 126 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÉP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
103 000.00.27.H07-230201-0030 01/02/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂNG THỊ THANH HỒNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
104 000.00.27.H07-230112-0004 12/01/2023 17/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN THỊ LOAN
105 000.22.27.H07-230914-0001 19/09/2023 22/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THANH TÙNG Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
106 000.22.27.H07-230918-0001 18/09/2023 21/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐOÀN THỊ HIỂU Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
107 000.00.27.H07-221226-0064 03/01/2023 06/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Qui
108 000.00.27.H07-221226-0065 03/01/2023 06/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Qui
109 000.00.27.H07-221226-0066 03/01/2023 06/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Qui
110 000.30.27.H07-230705-0001 05/07/2023 10/07/2023 12/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM TẤN THỊNH Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
111 000.15.27.H07-230810-0001 10/08/2023 15/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ HỒNG CẨM
112 000.00.27.H07-221213-0012 26/12/2022 29/12/2022 27/02/2023
Trễ hạn 42 ngày.
TRƯƠNG LÂM NHƯ Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
113 000.24.27.H07-230911-0002 11/09/2023 14/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN PHÚ QUÍ Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh
114 000.00.27.H07-230810-0009 10/08/2023 31/08/2023 02/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
CHUNG QUỐC THÁI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
115 000.00.27.H07-221128-0003 28/11/2022 19/12/2022 03/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
NGUYỄN PHÁT MINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
116 000.00.27.H07-221117-0001 17/11/2022 08/12/2022 03/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
PHẠM VĂN RỒI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
117 000.00.27.H07-230301-0012 01/03/2023 22/03/2023 06/04/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHẠM THỊ HẠNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
118 000.00.27.H07-230301-0003 01/03/2023 22/03/2023 06/04/2023
Trễ hạn 11 ngày.
NGUYỄN HỮU PHƯỚC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
119 000.00.27.H07-230220-0009 20/02/2023 13/03/2023 06/04/2023
Trễ hạn 18 ngày.
LA NGUYỄN HOÀNG LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
120 000.00.27.H07-230103-0021 03/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VÕ THỊ THANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
121 000.00.27.H07-221226-0024 26/12/2022 17/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN MIÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
122 000.00.27.H07-221215-0007 15/12/2022 06/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
LÊ THỊ YẾN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
123 000.00.27.H07-230505-0004 05/05/2023 26/05/2023 13/06/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HUỲNH THỊ NHANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
124 000.00.27.H07-230426-0005 26/04/2023 22/05/2023 13/06/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TÔ THỊ HOA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
125 000.00.27.H07-230406-0005 06/04/2023 27/04/2023 13/06/2023
Trễ hạn 32 ngày.
VÕ TÚ ANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
126 000.00.27.H07-230329-0001 29/03/2023 19/04/2023 13/06/2023
Trễ hạn 38 ngày.
TRA62N HOA2NG MINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
127 000.00.27.H07-230315-0005 15/03/2023 05/04/2023 13/06/2023
Trễ hạn 48 ngày.
TĂNG THỊ THUỶ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
128 000.00.27.H07-230728-0004 28/07/2023 18/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HUY TÙNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
129 000.00.27.H07-230728-0005 28/07/2023 18/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
XÂY DỰNG ÚT THẮNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
130 000.00.27.H07-230616-0005 16/06/2023 07/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
NGUYỄN THỊ NHẾT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
131 000.00.27.H07-230616-0004 16/06/2023 07/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN THÀNH PHÁT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
132 000.00.27.H07-230105-0009 06/01/2023 03/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRAN THI NGUYET Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
133 000.00.27.H07-230103-0027 05/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THÚY KIỀU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
134 000.00.27.H07-230104-0052 05/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ THÚY AN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
135 000.00.27.H07-230209-0002 09/02/2023 02/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
136 000.00.27.H07-230208-0042 08/02/2023 01/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
137 000.00.27.H07-230203-0022 07/02/2023 28/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
138 000.00.27.H07-230203-0024 07/02/2023 28/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ NHỰT TRUNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
139 000.00.27.H07-230131-0013 01/02/2023 22/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ MỘNG MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
140 000.00.27.H07-231101-0005 01/11/2023 02/11/2023 03/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ NGỌC HƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
141 000.00.27.H07-231116-0008 16/11/2023 17/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ THỊ THÚY VI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
142 000.00.27.H07-230111-0008 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ DIỆU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
143 000.00.27.H07-221222-0022 22/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ THẢO NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
144 000.00.27.H07-230906-0001 06/09/2023 20/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ MỸ HẠNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
145 000.00.27.H07-230119-0004 19/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYEN THI THO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
146 000.00.27.H07-230915-0023 15/09/2023 22/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHẠM THỊ THÀNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
147 000.00.27.H07-230919-0001 19/09/2023 22/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
148 000.00.27.H07-230919-0002 19/09/2023 22/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THỊ HƯỜNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
149 000.00.27.H07-230922-0002 22/09/2023 27/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỒ THỊ LY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
150 000.00.27.H07-230922-0004 22/09/2023 27/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HỒ THỊ TRINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
151 000.00.27.H07-230925-0001 25/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CAO THỊ BẢO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
152 000.00.27.H07-230925-0002 25/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN BÉ TRUNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
153 000.00.27.H07-230130-0003 30/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MINH TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
154 000.00.27.H07-230328-0001 28/03/2023 31/03/2023 03/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH LUÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
155 000.00.27.H07-230420-0006 20/04/2023 25/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THỊ RÔ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
156 000.00.27.H07-230425-0003 25/04/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ XIẾNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
157 000.00.27.H07-230425-0004 25/04/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ XIẾNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
158 000.00.27.H07-230425-0005 25/04/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ THU NHI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
159 000.00.27.H07-230425-0002 25/04/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ SÀNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
160 000.00.27.H07-231128-0002 28/11/2023 01/12/2023 04/12/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRỊNH VĂN TÁM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
161 000.00.27.H07-231127-0004 27/11/2023 30/11/2023 04/12/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
162 000.00.27.H07-230823-0003 23/08/2023 28/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYEN MINH DUONG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
163 000.00.27.H07-230825-0002 25/08/2023 30/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ VĂN THAO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
164 000.00.27.H07-230825-0003 25/08/2023 30/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ BẦU EM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
165 000.00.27.H07-230825-0004 25/08/2023 30/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ THỊ CHI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
166 000.00.27.H07-230825-0005 25/08/2023 30/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ THỊ CHI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
167 000.00.27.H07-230823-0002 23/08/2023 28/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
168 000.00.27.H07-230627-0001 27/06/2023 30/06/2023 07/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HUỲNH VĂN ĐỊNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
169 000.00.27.H07-230627-0002 27/06/2023 30/06/2023 07/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HUỲNH VĂN ĐỊNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
170 000.00.27.H07-230703-0003 03/07/2023 06/07/2023 07/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ KIỀU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
171 000.00.27.H07-230428-0006 28/04/2023 08/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN TRÍ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
172 000.00.27.H07-230504-0003 04/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN GIANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
173 000.00.27.H07-230504-0002 04/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
174 000.00.27.H07-230504-0005 04/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ CHÓI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
175 000.00.27.H07-230504-0006 04/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
QUÁCH THỊ NÉN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
176 000.00.27.H07-230504-0007 04/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
QUÁCH THỊ NÉN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
177 000.00.27.H07-230504-0004 04/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ CỒ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
178 000.00.27.H07-230504-0008 04/05/2023 09/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
QUÁCH THỊ NÉN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
179 000.00.27.H07-230404-0002 04/04/2023 07/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ XUÂN LAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
180 000.00.27.H07-230404-0001 04/04/2023 07/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM VĂN PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
181 000.00.27.H07-230406-0001 06/04/2023 11/04/2023 12/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN TRỌNG TRÍ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
182 000.00.27.H07-230207-0071 07/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TÂM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
183 000.00.27.H07-230207-0070 07/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LẬP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
184 000.00.27.H07-230510-0003 10/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN SỬ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
185 000.00.27.H07-230510-0005 10/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ CƯNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
186 000.00.27.H07-230510-0007 10/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ NGỌC HIỀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
187 000.00.27.H07-230510-0002 10/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN SỬ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
188 000.00.27.H07-230510-0004 10/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN TRIỀU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
189 000.00.27.H07-230510-0006 10/05/2023 15/05/2023 16/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ VĂN DIỆU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
190 000.00.27.H07-231006-0006 06/10/2023 11/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN QUỐC VIỆT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
191 000.00.27.H07-231006-0009 06/10/2023 11/10/2023 16/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THANH HẢI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
192 000.00.27.H07-230411-0001 11/04/2023 14/04/2023 17/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ BÉ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
193 000.00.27.H07-230711-0005 11/07/2023 14/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN VĂN NHỨT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
194 000.00.27.H07-231114-0010 14/11/2023 17/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ KHÁ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
195 000.00.27.H07-231114-0011 14/11/2023 17/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN NHÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
196 000.00.27.H07-231114-0009 14/11/2023 17/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN THUẬN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
197 000.00.27.H07-230315-0006 15/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
198 000.00.27.H07-230807-0005 07/08/2023 10/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
NGÔ THỊ HIẾN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
199 000.00.27.H07-230808-0005 08/08/2023 11/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGUYỄN THỊ THUỘC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
200 000.00.27.H07-230808-0002 08/08/2023 11/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐINH VĂN NGA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
201 000.00.27.H07-230808-0004 08/08/2023 11/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐINH THỊ DỨT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
202 000.00.27.H07-230808-0003 08/08/2023 11/08/2023 21/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐINH THỊ NHIỂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
203 000.00.27.H07-230616-0001 16/06/2023 21/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HIỀN EM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
204 000.00.27.H07-230616-0002 16/06/2023 21/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
BÙI THỊ HIỀN EM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
205 000.00.27.H07-230616-0009 16/06/2023 21/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ THỊ BẢO CHÂU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
206 000.00.27.H07-230618-0001 18/06/2023 21/06/2023 23/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÕ VĂN THUẬN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
207 000.00.27.H07-230220-0011 20/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LA NGUYỄN HOÀNG LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
208 000.00.27.H07-230220-0012 20/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LA NGUYỄN HOÀNG LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
209 000.00.27.H07-230515-0006 15/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THANH PHONG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
210 000.00.27.H07-230515-0013 15/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂNSON Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
211 000.00.27.H07-230518-0005 18/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ THỊ TUYẾT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
212 000.00.27.H07-230518-0004 18/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TỔNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
213 000.00.27.H07-230518-0003 18/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ KIM TIÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
214 000.00.27.H07-230517-0001 17/05/2023 22/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ THANH NGÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
215 000.00.27.H07-230516-0005 16/05/2023 19/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN MINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
216 000.00.27.H07-230516-0007 16/05/2023 19/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
217 000.00.27.H07-230516-0006 16/05/2023 19/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TÔ THỊ NHẢN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
218 000.00.27.H07-230515-0010 15/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ DUY LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
219 000.00.27.H07-230515-0011 15/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂN ĐÈO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
220 000.00.27.H07-230515-0009 15/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ XUYẾN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
221 000.00.27.H07-230515-0012 15/05/2023 18/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐỖ VĂN SON Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
222 000.00.27.H07-230818-0003 18/08/2023 23/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐỖ THANH HIẾU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
223 000.00.27.H07-230818-0002 18/08/2023 23/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOẠN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
224 000.00.27.H07-230818-0001 18/08/2023 23/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGON Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
225 000.00.27.H07-230816-0001 16/08/2023 21/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÕ THỊ CHI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
226 000.00.27.H07-230418-0001 18/04/2023 21/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRƯƠNG THỊ MAI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
227 000.00.27.H07-230418-0003 18/04/2023 21/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRIỆU THỊ CHỈ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
228 000.00.27.H07-230714-0007 14/07/2023 19/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN HOÀNG VŨ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
229 000.00.27.H07-230718-0006 18/07/2023 21/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN SỰ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
230 000.00.27.H07-230718-0003 18/07/2023 21/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐOÀN THỊ HAI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
231 000.00.27.H07-230718-0002 18/07/2023 21/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN VĂN EM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
232 000.00.27.H07-230714-0008 14/07/2023 19/07/2023 25/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN DUY TÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
233 000.00.27.H07-230524-0002 24/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
234 000.00.27.H07-230523-0004 23/05/2023 26/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
235 000.00.27.H07-230523-0003 23/05/2023 26/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
236 000.00.27.H07-230117-0009 17/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DIỆP THỊ PHƯỢNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
237 000.00.27.H07-230117-0010 17/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ DỄ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
238 000.00.27.H07-230725-0007 25/07/2023 28/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ THỊ THÍCH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
239 000.00.27.H07-230725-0006 25/07/2023 28/07/2023 31/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ THỊ THÍCH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
240 000.00.27.H07-230515-0005 15/05/2023 05/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 6 ngày.
NGÔ THI DIỄM PHƯƠNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
241 000.00.27.H07-231103-0007 04/11/2023 10/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ MAI HÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
242 000.00.27.H07-221216-0031 16/12/2022 23/12/2022 20/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
PHẠM THỊ THÚY AN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
243 000.00.27.H07-221216-0023 16/12/2022 23/12/2022 20/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
TRẦN THỊ BÉ LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
244 000.00.27.H07-230217-0007 20/02/2023 27/02/2023 21/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THANH NHIÊM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
245 000.00.27.H07-230830-0001 30/08/2023 06/09/2023 07/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ PHƯỚC TRỰC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
246 000.00.27.H07-230628-0003 28/06/2023 03/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐIỆP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
247 000.00.27.H07-230629-0006 29/06/2023 04/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
248 000.00.27.H07-230629-0003 29/06/2023 04/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGÔ HỒNG NHƯ NGỌC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
249 000.00.27.H07-230704-0009 04/07/2023 07/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ HẠNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
250 000.00.27.H07-230704-0003 04/07/2023 07/07/2023 10/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÕ KHẮC NHỊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
251 000.00.27.H07-230710-0008 10/07/2023 13/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ YẾN NHI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
252 000.00.27.H07-230420-0005 20/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN HỮU TIẾN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
253 000.00.27.H07-230420-0003 20/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ TRIỆU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
254 000.00.27.H07-230420-0002 20/04/2023 25/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ XÊ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
255 000.00.27.H07-230720-0010 20/07/2023 21/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 7 ngày.
TRƯƠNG VĂN THÀNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
256 000.00.27.H07-221227-0003 28/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ ỬNG
257 000.15.27.H07-230329-0003 29/03/2023 31/03/2023 06/04/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRẦN THỊ LỜI
258 000.15.27.H07-230405-0001 06/04/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ HOÀNG VŨ
259 000.15.27.H07-230406-0001 06/04/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ BÉ THẮM
260 000.25.27.H07-231026-0001 26/10/2023 30/10/2023 28/11/2023
Trễ hạn 21 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ
261 000.25.27.H07-231026-0003 26/10/2023 30/10/2023 28/11/2023
Trễ hạn 21 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ
262 000.25.27.H07-231026-0002 26/10/2023 30/10/2023 28/11/2023
Trễ hạn 21 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ
263 000.00.27.H07-230112-0006 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ KIM NGÂN Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
264 000.00.27.H07-230112-0007 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ KIM NGÂN Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
265 000.00.27.H07-221227-0005 28/12/2022 12/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
VÕ THỊ LƯỢM
266 000.00.27.H07-221227-0004 28/12/2022 12/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ E
267 000.00.27.H07-221227-0002 28/12/2022 12/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐINH THỊ ĐẸT
268 000.00.27.H07-221227-0001 28/12/2022 12/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TĂNG THỊ CHUỘT
269 000.20.27.H07-230725-0001 25/07/2023 26/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
MAI KIEU HANH Uỷ ban nhân dân xã An Nhơn
270 000.20.27.H07-230725-0002 25/07/2023 26/07/2023 01/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
MAI THỊ CẨM TIÊN Uỷ ban nhân dân xã An Nhơn
271 000.00.27.H07-230113-0001 13/01/2023 16/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LƯỢNG THỊ MINH THƯ
272 000.00.27.H07-230113-0002 13/01/2023 16/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ VĂN TIẾN
273 000.21.27.H07-230628-0001 28/06/2023 29/06/2023 04/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHAN THỊ NHUNG Uỷ ban nhân dân xã An Qui
274 000.28.27.H07-230505-0002 05/05/2023 08/05/2023 10/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DƯƠNG THỊ ÁI NHÂN
275 000.28.27.H07-231004-0003 04/10/2023 05/10/2023 11/10/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HỒ HẢI AN
276 000.22.27.H07-230612-0002 13/06/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
277 000.15.27.H07-230714-0006 14/07/2023 17/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ Ý ĐỊNH
278 000.23.27.H07-230921-0003 21/09/2023 22/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRIỆU THỊ THỦY Uỷ ban nhân dân xã An Thạnh
279 000.00.27.H07-221226-0059 26/12/2022 03/01/2023 01/03/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
280 000.00.27.H07-221226-0057 26/12/2022 03/01/2023 01/03/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
281 000.00.27.H07-221226-0058 26/12/2022 03/01/2023 01/03/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
282 000.00.27.H07-221129-0051 29/11/2022 06/12/2022 01/03/2023
Trễ hạn 61 ngày.
NGUYỄN THỊ MIỀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
283 000.20.27.H07-230911-0001 12/09/2023 19/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRUONG THI TRỌN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
284 000.20.27.H07-230823-0001 24/08/2023 31/08/2023 02/10/2023
Trễ hạn 22 ngày.
PHẠM THỊ TIỆP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
285 000.17.27.H07-230623-0003 23/06/2023 30/06/2023 05/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
MAI NGỌC KHỞI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
286 000.30.27.H07-230821-0003 22/08/2023 29/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỒ THỊ NGỌC LAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
287 000.30.27.H07-230821-0004 22/08/2023 29/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN BẢY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
288 000.17.27.H07-230914-0001 14/09/2023 21/09/2023 05/10/2023
Trễ hạn 10 ngày.
LÊ VĂN HẾT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
289 000.00.27.H07-230118-0014 18/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HUỲNH VĂN SANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
290 000.00.27.H07-230111-0002 11/01/2023 18/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
291 000.00.27.H07-230111-0003 11/01/2023 18/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
292 000.00.27.H07-230111-0004 11/01/2023 18/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
293 000.00.27.H07-230104-0039 04/01/2023 11/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
ĐOÀN VĂN SANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
294 000.00.27.H07-230104-0033 04/01/2023 11/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
BÙI ANH TUẤN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
295 000.00.27.H07-230104-0036 04/01/2023 11/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN NGỌC CÔN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
296 000.28.27.H07-230704-0005 04/07/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THÙY LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
297 000.28.27.H07-230704-0006 04/07/2023 11/07/2023 14/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ THÙY LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
298 000.00.27.H07-230207-0077 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
299 000.00.27.H07-230207-0078 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
300 000.00.27.H07-230207-0079 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
301 000.00.27.H07-230207-0080 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
302 000.00.27.H07-230203-0012 03/02/2023 10/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÝ THỊ HOA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
303 000.17.27.H07-231106-0002 06/11/2023 13/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM VĂN HÙNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
304 000.21.27.H07-231106-0001 06/11/2023 13/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
305 000.21.27.H07-231106-0002 06/11/2023 13/11/2023 15/11/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
306 000.25.27.H07-231009-0002 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
307 000.25.27.H07-231009-0003 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
308 000.25.27.H07-231009-0004 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
309 000.25.27.H07-231009-0009 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
310 000.25.27.H07-231009-0006 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
311 000.25.27.H07-231009-0012 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
312 000.25.27.H07-231009-0015 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
313 000.25.27.H07-231009-0011 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
314 000.25.27.H07-231009-0013 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
315 000.25.27.H07-231009-0014 09/10/2023 16/10/2023 18/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
316 000.29.27.H07-230711-0003 11/07/2023 18/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
317 000.17.27.H07-230710-0001 10/07/2023 17/07/2023 20/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN NHIÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
318 000.20.27.H07-231026-0001 26/10/2023 02/11/2023 20/11/2023
Trễ hạn 12 ngày.
HUỲNH THỊ ĐEO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
319 000.14.27.H07-230405-0002 05/04/2023 12/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
320 000.14.27.H07-230405-0001 05/04/2023 12/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
321 000.25.27.H07-230329-0007 06/04/2023 13/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
322 000.25.27.H07-230329-0006 06/04/2023 13/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
323 000.25.27.H07-230329-0005 06/04/2023 13/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
324 000.25.27.H07-230329-0004 06/04/2023 13/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
325 000.25.27.H07-230329-0003 06/04/2023 13/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
326 000.25.27.H07-230329-0002 06/04/2023 13/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
327 000.25.27.H07-230329-0001 06/04/2023 13/04/2023 21/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG THỊ NGỌC MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
328 000.18.27.H07-230816-0003 16/08/2023 23/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO THỊ THẲNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
329 000.18.27.H07-230816-0001 16/08/2023 23/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ DUYÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
330 000.17.27.H07-230809-0001 09/08/2023 16/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRIỆU HOÀNG SANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
331 000.26.27.H07-230809-0004 09/08/2023 16/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
332 000.26.27.H07-230809-0005 09/08/2023 16/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
333 000.15.27.H07-230809-0002 09/08/2023 16/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐẶNG VĂN QUỞN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
334 000.14.27.H07-230728-0001 28/07/2023 04/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
335 000.14.27.H07-230728-0002 28/07/2023 04/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
336 000.28.27.H07-230410-0001 10/04/2023 17/04/2023 25/04/2023
Trễ hạn 6 ngày.
CHUNG HOÀNG OANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
337 000.14.27.H07-230410-0001 10/04/2023 17/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
338 000.14.27.H07-230331-0002 31/03/2023 07/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
339 000.14.27.H07-230331-0001 31/03/2023 07/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
340 000.14.27.H07-230331-0003 31/03/2023 07/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
341 000.17.27.H07-230331-0001 31/03/2023 07/04/2023 26/04/2023
Trễ hạn 13 ngày.
PHẠM THỊ MỸ NGỌC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
342 000.15.27.H07-230912-0001 12/09/2023 19/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
ĐÀO VĂN ĐOÀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
343 000.14.27.H07-230911-0001 11/09/2023 18/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 7 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
344 000.18.27.H07-230907-0018 07/09/2023 14/09/2023 27/09/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ THỊ Ý NHI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
345 000.30.27.H07-230619-0001 19/06/2023 26/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THANH LÂM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
346 000.17.27.H07-230315-0002 15/03/2023 22/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
ĐỖ THỊ BÉ THU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
347 000.17.27.H07-230315-0001 15/03/2023 22/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HUỲNH VĂN NGHĨA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
348 000.14.27.H07-230314-0013 14/03/2023 21/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
349 000.14.27.H07-230607-0001 07/06/2023 14/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 11 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
350 000.27.27.H07-230607-0001 07/06/2023 14/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN THỊ MỸ HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
351 000.27.27.H07-230607-0002 07/06/2023 14/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 11 ngày.
TRẦN THỊ MỸ HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
352 000.18.27.H07-230607-0001 07/06/2023 14/06/2023 29/06/2023
Trễ hạn 11 ngày.
PHAN VĂN KHUÊ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
353 000.15.27.H07-230515-0006 15/05/2023 22/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HỒ VĂN ĐẲNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
354 000.22.27.H07-230510-0001 10/05/2023 17/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NGUYỄN VĂN NGOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
355 000.00.27.H07-230914-0002 14/09/2023 18/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 10 ngày.
HỒ MINH PHƯỚC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
356 000.00.27.H07-230915-0024 15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ MINH PHƯỚC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
357 000.15.27.H07-230726-0001 26/07/2023 27/07/2023 28/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI VĂN SƠN
358 000.24.27.H07-230317-0013 17/03/2023 24/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN TẠO Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh
359 000.24.27.H07-230317-0014 17/03/2023 24/03/2023 30/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
MAI VĂN SÙ Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh
360 000.28.27.H07-230620-0002 20/06/2023 21/06/2023 02/10/2023
Trễ hạn 73 ngày.
ĐỖ THANH LÂM
361 000.17.27.H07-230621-0003 22/06/2023 20/07/2023 02/10/2023
Trễ hạn 52 ngày.
PHẠM THỊ THÚY AN
362 000.26.27.H07-230619-0002 19/06/2023 22/06/2023 28/06/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HUYNHVANSON Ủy ban nhân dân xã Quới Điền
363 000.13.27.H07-230508-0001 15/05/2023 16/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRẦN THỊ PHƯƠNG LINH
364 000.00.27.H07-230618-0002 18/06/2023 26/06/2023 27/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THANH PHONG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
365 000.00.27.H07-230522-0001 22/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC TUYẾT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
366 000.00.27.H07-230914-0003 14/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ MINH PHƯỚC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
367 000.00.27.H07-231114-0007 14/11/2023 21/11/2023 04/12/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TRƯƠNG THỊ BÉ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020