STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.27.H07-230131-0013 01/02/2023 22/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 10 ngày.
TRẦN THỊ MỘNG MƠ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
2 000.00.27.H07-230201-0030 01/02/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂNG THỊ THANH HỒNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
3 000.00.27.H07-230103-0021 03/01/2023 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VÕ THỊ THANH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
4 000.00.27.H07-230203-0012 03/02/2023 10/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÝ THỊ HOA Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
5 000.00.27.H07-230104-0033 04/01/2023 11/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
BÙI ANH TUẤN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
6 000.00.27.H07-230104-0036 04/01/2023 11/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
NGUYỄN NGỌC CÔN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
7 000.00.27.H07-230104-0039 04/01/2023 11/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 19 ngày.
ĐOÀN VĂN SANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
8 000.00.27.H07-230104-0052 05/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHẠM THỊ THÚY AN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
9 000.00.27.H07-230103-0027 05/01/2023 02/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THÚY KIỀU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
10 000.00.27.H07-221202-0013 05/12/2022 02/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 26 ngày.
MAI HOÀNG PHÚC Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
11 000.00.27.H07-230105-0009 06/01/2023 03/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRAN THI NGUYET Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
12 000.00.27.H07-230207-0071 07/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TÂM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
13 000.00.27.H07-230207-0070 07/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN LẬP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
14 000.00.27.H07-230203-0024 07/02/2023 28/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÊ NHỰT TRUNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
15 000.00.27.H07-230203-0022 07/02/2023 28/02/2023 08/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
HUỲNH VĂN SƠN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
16 000.00.27.H07-230207-0080 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
17 000.00.27.H07-230207-0079 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
18 000.00.27.H07-230207-0078 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
19 000.00.27.H07-230207-0077 07/02/2023 14/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
20 000.00.27.H07-230208-0042 08/02/2023 01/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN PHÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
21 000.00.27.H07-221207-0001 08/12/2022 05/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN THỊ SẮT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
22 000.00.27.H07-230209-0002 09/02/2023 02/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
LÊ THỊ TIẾP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
23 000.00.27.H07-230111-0004 11/01/2023 18/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
24 000.00.27.H07-230111-0003 11/01/2023 18/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
25 000.00.27.H07-230111-0002 11/01/2023 18/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
26 000.00.27.H07-230111-0008 11/01/2023 01/02/2023 02/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ DIỆU Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
27 000.00.27.H07-221011-0013 11/10/2022 08/11/2022 07/02/2023
Trễ hạn 65 ngày.
NGUYỄN VĂN ỚT Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
28 000.00.27.H07-221214-0011 14/12/2022 05/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÊ THỊ THẢNH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
29 000.00.27.H07-221214-0012 14/12/2022 12/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỘI AN NINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
30 000.00.27.H07-221214-0018 14/12/2022 12/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 18 ngày.
ĐỘI AN NINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
31 000.00.27.H07-230215-0005 15/02/2023 15/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
DƯƠNG THỊ THỦY TRANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
32 000.00.27.H07-230315-0006 15/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TÚ QUYÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
33 000.00.27.H07-221215-0007 15/12/2022 06/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 22 ngày.
LÊ THỊ YẾN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
34 000.00.27.H07-230216-0013 16/02/2023 16/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HUỲNH THỊ THU THỦY Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
35 000.00.27.H07-230215-0014 16/02/2023 16/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
36 000.00.27.H07-221115-0044 16/11/2022 14/12/2022 07/02/2023
Trễ hạn 39 ngày.
ĐỖ THỊ MỘNG THUYỀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
37 000.00.27.H07-221216-0023 16/12/2022 23/12/2022 20/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
TRẦN THỊ BÉ LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
38 000.00.27.H07-221216-0031 16/12/2022 23/12/2022 20/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
PHẠM THỊ THÚY AN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
39 000.00.27.H07-230117-0007 17/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ KIM LOAN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
40 000.00.27.H07-230117-0010 17/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRẦN THỊ DỄ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
41 000.00.27.H07-230117-0009 17/01/2023 27/01/2023 31/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
DIỆP THỊ PHƯỢNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
42 000.00.27.H07-221117-0001 17/11/2022 08/12/2022 03/02/2023
Trễ hạn 41 ngày.
PHẠM VĂN RỒI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
43 000.00.27.H07-230118-0014 18/01/2023 01/02/2023 07/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HUỲNH VĂN SANG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
44 000.00.27.H07-230119-0004 19/01/2023 31/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYEN THI THO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
45 000.00.27.H07-230220-0012 20/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LA NGUYỄN HOÀNG LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
46 000.00.27.H07-230220-0011 20/02/2023 23/02/2023 24/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LA NGUYỄN HOÀNG LINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
47 000.00.27.H07-230217-0007 20/02/2023 27/02/2023 21/03/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THANH NHIÊM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
48 000.00.27.H07-221221-0060 21/12/2022 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
PHẠM THỊ MỚI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
49 000.00.27.H07-221221-0059 21/12/2022 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN THỊ GÁI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
50 000.00.27.H07-221221-0058 21/12/2022 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
HỒ VĂN LIỆP Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
51 000.00.27.H07-221221-0056 21/12/2022 31/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÊ THỊ COI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
52 000.00.27.H07-221222-0022 22/12/2022 06/01/2023 09/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ THẢO NGUYÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
53 000.00.27.H07-221226-0024 26/12/2022 17/01/2023 07/02/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN VĂN MIÊN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
54 000.00.27.H07-221226-0063 26/12/2022 10/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
55 000.00.27.H07-221226-0062 26/12/2022 10/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
56 000.00.27.H07-221226-0061 26/12/2022 10/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
57 000.00.27.H07-221226-0060 26/12/2022 10/01/2023 27/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
58 000.00.27.H07-221226-0059 26/12/2022 03/01/2023 01/03/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
59 000.00.27.H07-221226-0058 26/12/2022 03/01/2023 01/03/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
60 000.00.27.H07-221226-0057 26/12/2022 03/01/2023 01/03/2023
Trễ hạn 41 ngày.
LÊ THỊ THÚY HẰNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
61 000.00.27.H07-221128-0003 28/11/2022 19/12/2022 03/02/2023
Trễ hạn 34 ngày.
NGUYỄN PHÁT MINH Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
62 000.00.27.H07-221129-0051 29/11/2022 06/12/2022 01/03/2023
Trễ hạn 61 ngày.
NGUYỄN THỊ MIỀN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
63 000.00.27.H07-230130-0003 30/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ MINH TÚ Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
64 000.00.27.H07-221031-0001 31/10/2022 28/11/2022 24/02/2023
Trễ hạn 64 ngày.
PHẠM VĂN HẢI Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
65 000.00.27.H07-221226-0066 03/01/2023 06/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Quy
66 000.00.27.H07-221226-0065 03/01/2023 06/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Quy
67 000.00.27.H07-221226-0064 03/01/2023 06/01/2023 08/02/2023
Trễ hạn 23 ngày.
HUỲNH QUỐC VŨ Uỷ ban nhân dân xã An Quy
68 000.00.27.H07-221213-0012 26/12/2022 29/12/2022 27/02/2023
Trễ hạn 42 ngày.
TRƯƠNG LÂM NHƯ Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
69 000.00.27.H07-230112-0007 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ KIM NGÂN Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
70 000.00.27.H07-230112-0006 12/01/2023 02/02/2023 03/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ KIM NGÂN Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
71 000.00.27.H07-230112-0004 12/01/2023 17/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 12 ngày.
PHAN THỊ LOAN
72 000.00.27.H07-230112-0005 12/01/2023 13/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 14 ngày.
VÕ HỮU NHẸ
73 000.00.27.H07-230113-0001 13/01/2023 16/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LƯỢNG THỊ MINH THƯ
74 000.00.27.H07-230113-0002 13/01/2023 16/01/2023 02/02/2023
Trễ hạn 13 ngày.
LÊ VĂN TIẾN
75 000.00.27.H07-221227-0001 28/12/2022 12/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
TĂNG THỊ CHUỘT
76 000.00.27.H07-221227-0002 28/12/2022 12/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
ĐINH THỊ ĐẸT
77 000.00.27.H07-221227-0003 28/12/2022 30/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ ỬNG
78 000.00.27.H07-221227-0004 28/12/2022 12/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
NGUYỄN THỊ E
79 000.00.27.H07-221227-0005 28/12/2022 12/01/2023 03/02/2023
Trễ hạn 16 ngày.
VÕ THỊ LƯỢM