STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.14.21.H07-240130-0003 30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ TRÚC LY UBND Thị trấn Bình Đại
2 000.14.21.H07-231228-0003 28/12/2023 29/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MỘNG NIỀM UBND Thị trấn Bình Đại
3 000.21.21.H07-240102-0006 02/01/2024 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THÁI TRUNG TRỰC UBND Xã Long Hòa
4 000.32.21.H07-240110-0003 10/01/2024 11/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ CHÍ TRUNG UBND Xã Phú Thuận
5 000.31.21.H07-240129-0003 30/01/2024 01/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ HẢI BẰNG UBND Xã Thạnh Trị
6 000.19.21.H07-240123-0004 23/01/2024 24/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ THU UBND Xã Thừa Đức