STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.21.H07-230208-0004 08/02/2023 13/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại
2 000.00.21.H07-230208-0005 08/02/2023 13/02/2023 15/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÊ VĂN THUẬN Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại
3 000.00.21.H07-230117-0003 17/01/2023 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÁI AN Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại
4 000.00.21.H07-230117-0004 17/01/2023 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ LAN Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại
5 000.00.21.H07-230117-0005 17/01/2023 27/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại
6 000.19.21.H07-230314-0001 14/03/2023 21/03/2023 27/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN VĂN VŨ UBND Xã Thừa Đức