STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.05.H07-240319-0040 19/03/2024 26/03/2024 27/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THANH PHONG Bộ phận TN&TKQ Sở Giao thông Vận tải