STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.10.H07-240116-0011 16/01/2024 17/01/2024 23/01/2024
Trễ hạn 4 ngày.
NGUYỄN VĂN CƯỜNG