STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.14.21.H07-231228-0003 28/12/2023 29/12/2023 02/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ MỘNG NIỀM UBND Thị trấn Bình Đại
2 000.14.21.H07-240130-0003 30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ TRÚC LY UBND Thị trấn Bình Đại
3 000.15.21.H07-240327-0024 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN TÂN UBND Xã Đại Hòa Lộc
4 000.15.21.H07-240327-0026 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ BÍCH THỦY UBND Xã Đại Hòa Lộc
5 000.15.21.H07-240327-0027 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN NGUYỄN HỮU LUÂN UBND Xã Đại Hòa Lộc
6 000.15.21.H07-240327-0028 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM HỒNG QUANG UBND Xã Đại Hòa Lộc
7 000.15.21.H07-240327-0031 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH NGUYỄN ĐỨC MINH UBND Xã Đại Hòa Lộc
8 000.15.21.H07-240327-0032 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN PHONG EM UBND Xã Đại Hòa Lộc
9 000.15.21.H07-240327-0034 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN MINH TY UBND Xã Đại Hòa Lộc
10 000.15.21.H07-240327-0035 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
ĐÀO VĂN PHONG UBND Xã Đại Hòa Lộc
11 000.15.21.H07-240327-0036 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN LỢI UBND Xã Đại Hòa Lộc
12 000.15.21.H07-240327-0039 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DANH THỊ DIỆU UBND Xã Đại Hòa Lộc
13 000.15.21.H07-240327-0040 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG VĂN QUYỀN UBND Xã Đại Hòa Lộc
14 000.15.21.H07-240327-0042 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN THỊ THANH THẢO UBND Xã Đại Hòa Lộc
15 000.15.21.H07-240327-0043 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ BÍCH VÂN UBND Xã Đại Hòa Lộc
16 000.15.21.H07-240327-0044 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
MAI THỊ THU DIỄM UBND Xã Đại Hòa Lộc
17 000.15.21.H07-240327-0049 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN VĂN HẢI UBND Xã Đại Hòa Lộc
18 000.15.21.H07-240327-0054 27/03/2024 28/03/2024 29/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN ĐÀO HIẾU NHÂN UBND Xã Đại Hòa Lộc
19 000.15.21.H07-240328-0002 28/03/2024 29/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ CẨM NHUNG UBND Xã Đại Hòa Lộc
20 000.15.21.H07-240328-0008 28/03/2024 29/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
DƯƠNG THỊ THÚY VI UBND Xã Đại Hòa Lộc
21 000.15.21.H07-240328-0013 28/03/2024 29/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGÔ THỊ CẨM TÚ UBND Xã Đại Hòa Lộc
22 000.15.21.H07-240328-0014 28/03/2024 29/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ UBND Xã Đại Hòa Lộc
23 000.15.21.H07-240328-0015 28/03/2024 29/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN VĂN LƯỢM UBND Xã Đại Hòa Lộc
24 000.15.21.H07-240328-0016 28/03/2024 29/03/2024 01/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
HUỲNH THỊ DIỄM CHI UBND Xã Đại Hòa Lộc
25 000.21.21.H07-240102-0006 02/01/2024 03/01/2024 04/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
THÁI TRUNG TRỰC UBND Xã Long Hòa
26 000.21.21.H07-240314-0001 15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU UBND Xã Long Hòa
27 000.32.21.H07-240301-0001 01/03/2024 04/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
NGUYỄN VĂN HẬU UBND Xã Phú Thuận
28 000.32.21.H07-240110-0003 10/01/2024 11/01/2024 15/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
HỒ CHÍ TRUNG UBND Xã Phú Thuận
29 000.32.21.H07-240223-0001 23/02/2024 26/02/2024 11/03/2024
Trễ hạn 10 ngày.
VÕ HOÀI NHẬT THANH UBND Xã Phú Thuận
30 000.32.21.H07-240228-0001 28/02/2024 04/03/2024 11/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN THẾ BÌNH AN UBND Xã Phú Thuận
31 000.27.21.H07-240223-0001 23/02/2024 28/02/2024 06/03/2024
Trễ hạn 5 ngày.
TRẦN TẤN ĐẠT UBND Xã Phú Vang
32 000.31.21.H07-240129-0003 30/01/2024 01/02/2024 07/02/2024
Trễ hạn 4 ngày.
VÕ HẢI BẰNG UBND Xã Thạnh Trị
33 000.25.21.H07-240329-0003 03/04/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THÀNH CHIẾN UBND Xã Thới Lai
34 000.25.21.H07-240402-0002 03/04/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG UBND Xã Thới Lai
35 000.19.21.H07-240123-0004 23/01/2024 24/01/2024 26/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
PHẠM THỊ THU UBND Xã Thừa Đức