STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.26.H07-240325-0005 26/03/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THANH NHÂN Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam