STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.13.26.H07-240119-0012 19/01/2024 24/01/2024 25/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ MỘNG HUYÊN UBND xã An Thạnh