STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.14.26.H07-240116-0002 17/01/2024 18/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN KHẮC HUY UBND xã Cẩm Sơn
2 000.14.26.H07-240118-0001 18/01/2024 19/01/2024 22/01/2024
Trễ hạn 1 ngày.
PHAN THỊ ĐEN UBND xã Cẩm Sơn
3 000.14.26.H07-240401-0005 01/04/2024 02/04/2024 03/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI THỊ HƠN UBND xã Cẩm Sơn