STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.26.H07-240328-0004 28/03/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN MINH HOÀNG Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam
2 000.26.26.H07-240328-0005 28/03/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ ĐÈO Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam
3 000.26.26.H07-240328-0006 28/03/2024 04/04/2024 05/04/2024
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ ĐIỂM Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam