STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.16.26.H07-240110-0001 10/01/2024 15/01/2024 17/01/2024
Trễ hạn 2 ngày.
ĐOÀN THỊ TÍNH UBND xã Phước Hiệp
2 000.16.26.H07-240221-0015 23/02/2024 26/02/2024 20/03/2024
Trễ hạn 17 ngày.
HUỲNH NGUYỄN THANH THẢO UBND xã Phước Hiệp