Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 7030
Đúng & trước hạn: 7029
Trước hạn: 1.93%
Đúng hạn: 98.05%
Trễ hạn: 0.02%
Phòng Quản lý Thương mại
Số hồ sơ xử lý: 7012
Đúng & trước hạn: 7011
Trước hạn: 1.68%
Đúng hạn: 98.3%
Trễ hạn: 0.02%
Thanh Tra Sở
Số hồ sơ xử lý: 8
Đúng & trước hạn: 8
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%