Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 13086
Đúng & trước hạn: 13082
Trước hạn: 2.08%
Đúng hạn: 97.89%
Trễ hạn: 0.03%
Phòng Quản lý Thương mại
Số hồ sơ xử lý: 13042
Đúng & trước hạn: 13039
Trước hạn: 1.81%
Đúng hạn: 98.17%
Trễ hạn: 0.02%
Thanh Tra Sở
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%