Tổ thẩm đinh
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Văn phòng SGD
Số hồ sơ xử lý: 445
Đúng & trước hạn: 443
Trễ hạn 2
Trước hạn: 89.21%
Đúng hạn: 10.34%
Trễ hạn: 0.45%