Bộ phận TN&TKQ Sở Giao thông Vận tải
Số hồ sơ xử lý: 535
Đúng & trước hạn: 480
Trễ hạn 55
Trước hạn: 80.19%
Đúng hạn: 9.53%
Trễ hạn: 10.28%
Phòng Quản lý phương tiện và ngưởi lái
Số hồ sơ xử lý: 341
Đúng & trước hạn: 330
Trễ hạn 11
Trước hạn: 90.62%
Đúng hạn: 6.16%
Trễ hạn: 3.22%