Bộ phận TN&TKQ Sở Giao thông Vận tải
Số hồ sơ xử lý: 229
Đúng & trước hạn: 225
Trễ hạn 4
Trước hạn: 96.51%
Đúng hạn: 1.75%
Trễ hạn: 1.74%
Phòng Quản lý phương tiện và người lái
Số hồ sơ xử lý: 105
Đúng & trước hạn: 105
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.14%
Đúng hạn: 2.86%
Trễ hạn: 0%