Bộ phận TN&TKQ Sở KH và CN
Số hồ sơ xử lý: 86
Đúng & trước hạn: 85
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.51%
Đúng hạn: 2.33%
Trễ hạn: 1.16%