Bộ phận TN & TKQ Sở Lao động
Số hồ sơ xử lý: 2417
Đúng & trước hạn: 2413
Trễ hạn 4
Trước hạn: 99.79%
Đúng hạn: 0.04%
Trễ hạn: 0.17%
Phòng Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTL-BHXH
Số hồ sơ xử lý: 94
Đúng & trước hạn: 94
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.94%
Đúng hạn: 1.06%
Trễ hạn: 0%
Phòng Người có công
Số hồ sơ xử lý: 2296
Đúng & trước hạn: 2292
Trễ hạn 4
Trước hạn: 99.83%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0.17%