Chi cục Thủy sản
Số hồ sơ xử lý: 1380
Đúng & trước hạn: 1366
Trễ hạn 14
Trước hạn: 97.68%
Đúng hạn: 1.3%
Trễ hạn: 1.02%
Chi cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật
Số hồ sơ xử lý: 111
Đúng & trước hạn: 111
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục chăn nuôi thú y
Số hồ sơ xử lý: 102
Đúng & trước hạn: 101
Trễ hạn 1
Trước hạn: 91.18%
Đúng hạn: 7.84%
Trễ hạn: 0.98%