Chi cục Thủy sản
Số hồ sơ xử lý: 2663
Đúng & trước hạn: 2597
Trễ hạn 66
Trước hạn: 96.58%
Đúng hạn: 0.94%
Trễ hạn: 2.48%
Chi cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật
Số hồ sơ xử lý: 220
Đúng & trước hạn: 220
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục chăn nuôi thú y
Số hồ sơ xử lý: 391
Đúng & trước hạn: 391
Trễ hạn 0
Trước hạn: 97.95%
Đúng hạn: 2.05%
Trễ hạn: 0%