Chi cục Thủy sản
Số hồ sơ xử lý: 1373
Đúng & trước hạn: 1371
Trễ hạn 2
Trước hạn: 99.71%
Đúng hạn: 0.15%
Trễ hạn: 0.14%
Chi cục Trồng Trọt và Bảo Vệ Thực Vật
Số hồ sơ xử lý: 163
Đúng & trước hạn: 163
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi cục chăn nuôi thú y
Số hồ sơ xử lý: 93
Đúng & trước hạn: 93
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.92%
Đúng hạn: 1.08%
Trễ hạn: 0%