Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 4875
Đúng & trước hạn: 4872
Trước hạn: 99.92%
Đúng hạn: 0.02%
Trễ hạn: 0.06%
Phòng Bổ trợ Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 33
Đúng & trước hạn: 33
Trễ hạn 0
Trước hạn: 96.97%
Đúng hạn: 3.03%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%