Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 1314
Đúng & trước hạn: 1306
Trước hạn: 99.01%
Đúng hạn: 0.38%
Trễ hạn: 0.61%
Phòng Bổ trợ Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 4
Đúng & trước hạn: 4
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%