Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 74
Đúng & trước hạn: 70
Trước hạn: 91.89%
Đúng hạn: 2.7%
Trễ hạn: 5.41%
Phòng Bổ trợ Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 29
Đúng & trước hạn: 25
Trễ hạn 4
Trước hạn: 82.76%
Đúng hạn: 3.45%
Trễ hạn: 13.79%
Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%