Bộ phận TN&TKQ Sở TTTT
Số hồ sơ xử lý: 22
Đúng & trước hạn: 22
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Thông tin, Báo chí xuất bản
Số hồ sơ xử lý: 20
Đúng & trước hạn: 20
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%