Bộ phận TN&TKQ Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 466
Đúng & trước hạn: 466
Trước hạn: 99.14%
Đúng hạn: 0.86%
Trễ hạn: 0%
Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 248
Đúng & trước hạn: 248
Trước hạn: 99.19%
Đúng hạn: 0.81%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quy hoạch Kiến trúc Đô thị Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 50
Đúng & trước hạn: 50
Trước hạn: 96%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Xây dựng Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 162
Đúng & trước hạn: 162
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 6
Đúng & trước hạn: 6
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh tra Sở Xây dựng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%