Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế
Số hồ sơ xử lý: 690
Đúng & trước hạn: 689
Trước hạn: 98.99%
Đúng hạn: 0.87%
Trễ hạn: 0.14%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 690
Đúng & trước hạn: 689
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.99%
Đúng hạn: 0.87%
Trễ hạn: 0.14%
Phòng Nghiệp vụ Y
Số hồ sơ xử lý: 287
Đúng & trước hạn: 286
Trước hạn: 98.26%
Đúng hạn: 1.39%
Trễ hạn: 0.35%
Phòng Tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%