Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế
Số hồ sơ xử lý: 263
Đúng & trước hạn: 261
Trước hạn: 98.48%
Đúng hạn: 0.76%
Trễ hạn: 0.76%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 260
Đúng & trước hạn: 258
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.46%
Đúng hạn: 0.77%
Trễ hạn: 0.77%
Phòng Nghiệp vụ Y
Số hồ sơ xử lý: 12
Đúng & trước hạn: 12
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%