Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế
Số hồ sơ xử lý: 762
Đúng & trước hạn: 749
Trước hạn: 96.59%
Đúng hạn: 1.71%
Trễ hạn: 1.7%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 762
Đúng & trước hạn: 749
Trễ hạn 13
Trước hạn: 96.59%
Đúng hạn: 1.71%
Trễ hạn: 1.7%
Phòng Nghiệp vụ Y
Số hồ sơ xử lý: 131
Đúng & trước hạn: 131
Trước hạn: 99.24%
Đúng hạn: 0.76%
Trễ hạn: 0%