Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại
Số hồ sơ xử lý: 972
Đúng & trước hạn: 845
Trễ hạn 127
Trước hạn: 75%
Đúng hạn: 11.93%
Trễ hạn: 13.07%
Phòng Tư Pháp huyện Bình Đại.
Số hồ sơ xử lý: 332
Đúng & trước hạn: 313
Trễ hạn 19
Trước hạn: 85.24%
Đúng hạn: 9.04%
Trễ hạn: 5.72%
UBND Thị trấn Bình Đại
Số hồ sơ xử lý: 228
Đúng & trước hạn: 228
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.6%
Đúng hạn: 11.4%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Thắng
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Bình Thới
Số hồ sơ xử lý: 141
Đúng & trước hạn: 141
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Châu Hưng
Số hồ sơ xử lý: 148
Đúng & trước hạn: 124
Trễ hạn 24
Trước hạn: 83.11%
Đúng hạn: 0.68%
Trễ hạn: 16.21%
UBND Xã Long Hòa
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Long Định
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Lộc Thuận
Số hồ sơ xử lý: 737
Đúng & trước hạn: 735
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.24%
Đúng hạn: 1.49%
Trễ hạn: 0.27%
UBND Xã Phú Long
Số hồ sơ xử lý: 667
Đúng & trước hạn: 293
Trễ hạn 374
Trước hạn: 14.24%
Đúng hạn: 29.69%
Trễ hạn: 56.07%
UBND Xã Phú Thuận
Số hồ sơ xử lý: 89
Đúng & trước hạn: 77
Trễ hạn 12
Trước hạn: 85.39%
Đúng hạn: 1.12%
Trễ hạn: 13.49%
UBND Xã Phú Vang
Số hồ sơ xử lý: 97
Đúng & trước hạn: 81
Trễ hạn 16
Trước hạn: 80.41%
Đúng hạn: 3.09%
Trễ hạn: 16.5%
UBND Xã Tam Hiệp
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thạnh Phước
Số hồ sơ xử lý: 107
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 106
Trước hạn: 0.93%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 99.07%
UBND Xã Thạnh Trị
Số hồ sơ xử lý: 85
Đúng & trước hạn: 85
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thới Lai
Số hồ sơ xử lý: 133
Đúng & trước hạn: 133
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.74%
Đúng hạn: 5.26%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thới Thuận
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Thừa Đức
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Vang Quới Tây
Số hồ sơ xử lý: 937
Đúng & trước hạn: 937
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Vang Quới Đông
Số hồ sơ xử lý: 376
Đúng & trước hạn: 376
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Xã Đại Hòa Lộc
Số hồ sơ xử lý: 439
Đúng & trước hạn: 434
Trễ hạn 5
Trước hạn: 90.66%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 1.14%
UBND Xã Định Trung
Số hồ sơ xử lý: 61
Đúng & trước hạn: 61
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%