Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 10014
Đúng & trước hạn: 10014
Trước hạn: 1.04%
Đúng hạn: 98.96%
Trễ hạn: 0%
Phòng Quản lý Thương mại
Số hồ sơ xử lý: 9998
Đúng & trước hạn: 9998
Trước hạn: 0.88%
Đúng hạn: 99.12%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra Sở
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%