Bộ phận TN&TKQ Sở Giao thông Vận tải
Số hồ sơ xử lý: 2514
Đúng & trước hạn: 2513
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.49%
Đúng hạn: 2.47%
Trễ hạn: 0.04%
Phòng Quản lý phương tiện và người lái
Số hồ sơ xử lý: 2409
Đúng & trước hạn: 2408
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.38%
Đúng hạn: 2.57%
Trễ hạn: 0.05%