Bộ phận TN & TKQ Sở Lao động
Số hồ sơ xử lý: 893
Đúng & trước hạn: 871
Trễ hạn 22
Trước hạn: 97.54%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.46%
Phòng Giáo dục nghề nghiệp
Số hồ sơ xử lý: 1
Đúng & trước hạn: 1
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng LĐTL-BHXH
Số hồ sơ xử lý: 116
Đúng & trước hạn: 116
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Người có công
Số hồ sơ xử lý: 776
Đúng & trước hạn: 754
Trễ hạn 22
Trước hạn: 97.16%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.84%