Bộ phận Sở tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 1336
Đúng & trước hạn: 1326
Trễ hạn 10
Trước hạn: 91.39%
Đúng hạn: 7.86%
Trễ hạn: 0.75%
Phòng Chuyên môn Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng chuyên môn Trung tâm Công nghệ thông tin
Số hồ sơ xử lý: 14
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 0
Trước hạn: 71.43%
Đúng hạn: 28.57%
Trễ hạn: 0%