Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
Số hồ sơ xử lý: 2583
Đúng & trước hạn: 2581
Trước hạn: 99.88%
Đúng hạn: 0.04%
Trễ hạn: 0.08%
Phòng Bổ trợ Tư pháp
Số hồ sơ xử lý: 18
Đúng & trước hạn: 18
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.44%
Đúng hạn: 5.56%
Trễ hạn: 0%
Phòng Hồ sơ - Công an tỉnh Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%