Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế
Số hồ sơ xử lý: 281
Đúng & trước hạn: 281
Trước hạn: 99.29%
Đúng hạn: 0.71%
Trễ hạn: 0%
Lãnh đạo Sở Y Tế
Số hồ sơ xử lý: 281
Đúng & trước hạn: 281
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.29%
Đúng hạn: 0.71%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nghiệp vụ Y
Số hồ sơ xử lý: 59
Đúng & trước hạn: 59
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tổ chức cán bộ
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%