Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 714
Đúng & trước hạn: 713
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.36%
Trễ hạn: 0.14%
Bộ phận TNTKQ cấp xã HCL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Chi nhánh VP ĐK ĐĐ HCL
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 198
Đúng & trước hạn: 198
Trễ hạn 0
Trước hạn: 89.9%
Đúng hạn: 10.1%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư pháp huyện Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 40
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0%
Thị Trấn Chợ Lách
Số hồ sơ xử lý: 186
Đúng & trước hạn: 186
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.46%
Đúng hạn: 0.54%
Trễ hạn: 0%
Xã Hòa Nghĩa
Số hồ sơ xử lý: 318
Đúng & trước hạn: 318
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.69%
Đúng hạn: 0.31%
Trễ hạn: 0%
Xã Hưng Khánh Trung B
Số hồ sơ xử lý: 192
Đúng & trước hạn: 192
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.46%
Đúng hạn: 13.54%
Trễ hạn: 0%
Xã Long Thới
Số hồ sơ xử lý: 567
Đúng & trước hạn: 567
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.65%
Đúng hạn: 0.35%
Trễ hạn: 0%
Xã Phú Phụng
Số hồ sơ xử lý: 135
Đúng & trước hạn: 135
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.56%
Đúng hạn: 4.44%
Trễ hạn: 0%
Xã Phú Sơn
Số hồ sơ xử lý: 166
Đúng & trước hạn: 165
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.59%
Đúng hạn: 1.81%
Trễ hạn: 0.6%
Xã Sơn Định
Số hồ sơ xử lý: 513
Đúng & trước hạn: 507
Trễ hạn 6
Trước hạn: 90.84%
Đúng hạn: 7.99%
Trễ hạn: 1.17%
Xã Tân Thiềng
Số hồ sơ xử lý: 223
Đúng & trước hạn: 218
Trễ hạn 5
Trước hạn: 97.31%
Đúng hạn: 0.45%
Trễ hạn: 2.24%
Xã Vĩnh Bình
Số hồ sơ xử lý: 193
Đúng & trước hạn: 189
Trễ hạn 4
Trước hạn: 91.19%
Đúng hạn: 6.74%
Trễ hạn: 2.07%
Xã Vĩnh Hòa
Số hồ sơ xử lý: 145
Đúng & trước hạn: 145
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Xã Vĩnh Thành
Số hồ sơ xử lý: 1175
Đúng & trước hạn: 1174
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 1.62%
Trễ hạn: 0.08%