Bộ phận TN và TKQ UBND TP Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 755
Đúng & trước hạn: 753
Trễ hạn 2
Trước hạn: 97.75%
Đúng hạn: 1.99%
Trễ hạn: 0.26%
Phòng Kinh tế UBND TP Bến Tre
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài chính Kế hoạch UBND TPBT
Số hồ sơ xử lý: 322
Đúng & trước hạn: 322
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.38%
Đúng hạn: 0.62%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tư pháp UBND TPBT
Số hồ sơ xử lý: 271
Đúng & trước hạn: 269
Trễ hạn 2
Trước hạn: 94.46%
Đúng hạn: 4.8%
Trễ hạn: 0.74%
UBND Phường 4 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 215
Đúng & trước hạn: 209
Trễ hạn 6
Trước hạn: 72.56%
Đúng hạn: 24.65%
Trễ hạn: 2.79%
UBND Phường 5 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 263
Đúng & trước hạn: 263
Trễ hạn 0
Trước hạn: 85.93%
Đúng hạn: 14.07%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 6 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 1005
Đúng & trước hạn: 1005
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90.55%
Đúng hạn: 9.45%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường 7 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 764
Đúng & trước hạn: 763
Trễ hạn 1
Trước hạn: 95.68%
Đúng hạn: 4.19%
Trễ hạn: 0.13%
UBND Phường 8 TPBT
Số hồ sơ xử lý: 207
Đúng & trước hạn: 207
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.17%
Đúng hạn: 4.83%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường An Hội TPBT
Số hồ sơ xử lý: 598
Đúng & trước hạn: 598
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.41%
Đúng hạn: 27.59%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Phú Khương TPBT
Số hồ sơ xử lý: 1039
Đúng & trước hạn: 1039
Trễ hạn 0
Trước hạn: 81.33%
Đúng hạn: 18.67%
Trễ hạn: 0%
UBND Phường Phú Tân TPBT
Số hồ sơ xử lý: 246
Đúng & trước hạn: 240
Trễ hạn 6
Trước hạn: 91.06%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 2.44%
UBND xã Bình Phú TPBT
Số hồ sơ xử lý: 336
Đúng & trước hạn: 309
Trễ hạn 27
Trước hạn: 70.54%
Đúng hạn: 21.43%
Trễ hạn: 8.03%
UBND xã Mỹ Thành TPBT
Số hồ sơ xử lý: 0
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 0
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Mỹ Thạnh An TPBT
Số hồ sơ xử lý: 190
Đúng & trước hạn: 188
Trễ hạn 2
Trước hạn: 93.16%
Đúng hạn: 5.79%
Trễ hạn: 1.05%
UBND xã Nhơn Thạnh TPBT
Số hồ sơ xử lý: 481
Đúng & trước hạn: 480
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.47%
Đúng hạn: 3.33%
Trễ hạn: 0.2%
UBND xã Phú Hưng TPBT
Số hồ sơ xử lý: 573
Đúng & trước hạn: 573
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.83%
Đúng hạn: 0.17%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Phú Nhuận TPBT
Số hồ sơ xử lý: 296
Đúng & trước hạn: 296
Trễ hạn 0
Trước hạn: 99.66%
Đúng hạn: 0.34%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Đông TPBT
Số hồ sơ xử lý: 803
Đúng & trước hạn: 801
Trễ hạn 2
Trước hạn: 96.14%
Đúng hạn: 3.61%
Trễ hạn: 0.25%