Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 390
Đúng & trước hạn: 371
Trễ hạn 19
Trước hạn: 89.49%
Đúng hạn: 5.64%
Trễ hạn: 4.87%
Phòng Lao động Thương binh và xã hội 2020
Số hồ sơ xử lý: 5
Đúng & trước hạn: 5
Trễ hạn 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Phòng Nội vụ Thạnh Phú 2020
Số hồ sơ xử lý: 104
Đúng & trước hạn: 104
Trễ hạn 0
Trước hạn: 95.19%
Đúng hạn: 4.81%
Trễ hạn: 0%
Phòng Tài Chính Kế hoạch 2020
Số hồ sơ xử lý: 113
Đúng & trước hạn: 112
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.35%
Đúng hạn: 1.77%
Trễ hạn: 0.88%
Phòng Tư pháp 2020
Số hồ sơ xử lý: 51
Đúng & trước hạn: 40
Trễ hạn 11
Trước hạn: 52.94%
Đúng hạn: 25.49%
Trễ hạn: 21.57%
UỶ ban nhân dân xã Tân Phong
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 62
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.39%
Đúng hạn: 1.61%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Nhơn
Số hồ sơ xử lý: 62
Đúng & trước hạn: 61
Trễ hạn 1
Trước hạn: 91.94%
Đúng hạn: 6.45%
Trễ hạn: 1.61%
Uỷ ban nhân dân xã An Qui
Số hồ sơ xử lý: 128
Đúng & trước hạn: 128
Trễ hạn 0
Trước hạn: 83.59%
Đúng hạn: 16.41%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Thuận
Số hồ sơ xử lý: 162
Đúng & trước hạn: 160
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.15%
Đúng hạn: 0.62%
Trễ hạn: 1.23%
Uỷ ban nhân dân xã An Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 140
Đúng & trước hạn: 140
Trễ hạn 0
Trước hạn: 94.29%
Đúng hạn: 5.71%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã An Điền
Số hồ sơ xử lý: 17
Đúng & trước hạn: 14
Trễ hạn 3
Trước hạn: 52.94%
Đúng hạn: 29.41%
Trễ hạn: 17.65%
Uỷ ban nhân dân xã Bình Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 98
Đúng & trước hạn: 97
Trễ hạn 1
Trước hạn: 98.98%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.02%
Uỷ ban nhân dân xã Giao Thạnh
Số hồ sơ xử lý: 176
Đúng & trước hạn: 176
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.07%
Đúng hạn: 11.93%
Trễ hạn: 0%
Uỷ ban nhân dân xã Hoà Lợi
Số hồ sơ xử lý: 85
Đúng & trước hạn: 80
Trễ hạn 5
Trước hạn: 69.41%
Đúng hạn: 24.71%
Trễ hạn: 5.88%
Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền
Số hồ sơ xử lý: 120
Đúng & trước hạn: 120
Trễ hạn 0
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 0%
Ủy ban nhân dân xã Quới Điền
Số hồ sơ xử lý: 155
Đúng & trước hạn: 155
Trễ hạn 0
Trước hạn: 98.71%
Đúng hạn: 1.29%
Trễ hạn: 0%