Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Bổ trợ Tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Công chứng 37 35 34 2 94.6 %
Luật sư 7 5 5 2 71.4 %
Thừa phát lại 1 1 1 0 100 %
Tư vấn pháp luật 1 1 1 0 100 %
Bán đấu giá tài sản 1 1 1 0 100 %