Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường 4 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 184 183 182 1 99.5 %