Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường 5 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 141 140 140 1 99.3 %
Bảo trợ xã hội 1 1 1 0 100 %