Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường 6 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 747 735 725 12 98.4 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 3 3 3 0 100 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 2 2 2 0 100 %