Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường 7 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 307 306 306 1 99.7 %
Thủy sản 3 3 3 0 100 %