Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Phú Khương TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 1164 1164 1159 0 100 %