Thống kê theo lĩnh vực của UBND Phường Phú Tân TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 334 330 285 4 98.8 %
Chứng thực 12 12 12 0 100 %