Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bình Phú TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 931 931 913 0 100 %
Chứng thực 547 547 506 0 100 %