Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Nhơn Thạnh TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 144 144 144 0 100 %
Chứng thực 62 62 62 0 100 %
Thành lập và hoạt động tổ hợp tác 1 0 0 1 0 %