Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Kinh tế Ha tầng huyện Mỏ Cày Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Kinh doanh khí 1 1 1 0 100 %