Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 49 39 39 10 79.6 %
Người có công 3 3 3 0 100 %